Publiskā un privātā sektora partnerība inovatīvu zāļu jomā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā ierosmes (IMI) otro fāzi no 2014 gada līdz 2020. gadam.

Kopuzņēmuma IMI2 mērķis ir izstrādāt jaunas vakcīnas, zāles un ārstēšanas metodes. To dara ar kopīgiem pētniecības projektiem, lai risinātu Eiropas veselības aprūpes problēmas un nodrošinātu Eiropas farmācijas rūpniecības konkurētspēju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

Stratēģiskā pētniecības programma

IMI2 darbība ir koncentrēta četrās pētniecības jomās:

IMI risinātās veselības aprūpes prioritātes:

Vadība

Budžets

Laikposmam līdz 2024. gadam ES piešķirs IMI2 līdz 1,638 miljardiem EUR. Tos papildinās 1,425 miljardi EUR no farmācijas rūpniecības (ieguldījums natūrā). Paredzams, ka papildu finansējums tiks saņemts no citām ar dzīvības zinātnēm saistītām nozarēm vai organizācijām, kas izlems piedalīties IMI2 kā locekļi vai asociētie partneri atsevišķos projektos. Kopuzņēmuma mērķis ir arī veidot sinerģijas ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 27. jūnija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Bioloģiskie marķieri: bioloģiskie indikatori, kas tiek izmantoti, lai identificētu personas, kuras predisponētas noteiktām slimībām.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (ES) Nr. 557/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido kopuzņēmumu “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (OV L 169, 7.6.2014., 54.–76. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 622/2014 (2014. gada 14. februāris), ar kuru attiecībā uz kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai nosaka atkāpi no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus (OV L 174, 13.6.2014., 7.–11. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81.–103. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104.–173. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1291/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 21.08.2018