Atpūtas laivu un ūdens motociklu radītā gaisa piesārņojuma samazināšana

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai atspoguļotu tehnoloģisko attīstību, kas ļāvusi uzlabot vides rādītājus, direktīvā ir noteiktas prasības peldlīdzekļu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, un tās pamatā ir 2003. gadā pieņemts tiesību akts, kurā bija noteikti ierobežojumi saistībā ar dzinēja izplūdes gāzu emisijām (CO, HC, NOx un daļiņām) un trokšņa līmeni.

Uzbūves kategorijas

Jaunajā direktīvā laivām ir norādītas uzbūves kategorijas (A, B, C un D), pamatojoties uz to piemērotību kuģošanas apstākļiem, piemēram, vēja stipruma diapazoniem un nozīmīgam viļņu augstumam.

CE zīme

Visi peldlīdzekļi, tiem paredzētie konstrukcijas elementi un vilces motori ir marķējami ar CE zīmi, norādot, ka ražojums atbilst attiecīgajiem ES tiesību aktiem. Peldlīdzekļiem CE zīme ir jāpiestiprina pie peldlīdzekļa ražotāja plāksnītes, kura uzstādīta atsevišķi no peldlīdzekļa identifikācijas numura, savukārt vilces motoriem tā jāpiestiprina tieši pie dzinēja.

Citas pamatprasības:

Pārejas periods

Ražotājiem direktīvas prasības jāsāk ievērot no 2017. gada 18. janvāra, savukārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ražo mazākus piekarināmus dzirksteļaizdedzes vilces motorus, tas jānodrošina līdz 2020. gada 18. janvārim.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

To piemēro no 2014. gada 17. janvāra. ES valstīm tā bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2016. gada 18. janvārim. Ar to atsauc Direktīvu 94/25/EK, sākot no 2016. gada 18. janvāra.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/53/ES (2013. gada 20. novembris) par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK (OV L 354, 28.12.2013., 90.–131. lpp.).

Direktīvas 2013/53/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.02.2016