Trošu ceļu iekārtas pasažieru pārvadāšanai

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2016/424 — trošu ceļu iekārtas

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2018. gada 21. aprīļa, izņemot atsevišķus pantus, kuri attiecas galvenokārt uz paziņošanas struktūrām un procedūrām. Šie panti ir piemērojami no 2016. gada 21. oktobra.

KONTEKSTS

* GALVENIE TERMINI

Trošu ceļu iekārta: visu sistēmu kopums, kas sastāv no infrastruktūras un apakšsistēmām un kas ir paredzēts cilvēku pārvadāšanai, ja vilkmi nodrošina troses.

Apakšsistēma: sistēma vai sistēmu kombinācija, ko paredzēts iekļaut trošu ceļu iekārtā, piemēram, trošu tīšanas ierīces, piekarierīces un elektrotehniskās ierīces.

Drošības sastāvdaļa: aprīkojuma sastāvdaļa vai jebkura ierīce, ko paredzēts iekļaut apakšsistēmā vai trošu ceļu iekārtā ar mērķi panākt drošu lietošanu.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/424 (2016. gada 9. marts) par trošu ceļu iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK (OV L 81, 31.3.2016., 1.–50. lpp.)

Regulas (ES) 2016/424 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.12.2016