Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas mērķis ir atvieglot darbu valstu iestādēm, lai konfiscētu un atgūtu noziedzīgi iegūtus līdzekļus* un nozieguma rīkus* Eiropas Savienībā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu pieņem minimālos noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma rīku iesaldēšanu un turpmāku konfiskāciju.

Noziedzīgie nodarījumi, uz kuriem tie attiecas, ir nodarījumi, kas norādīti dažādos ES tiesību aktos, kuri uzskaitīti direktīvas 3. pantā.

Papildus noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma rīku konfiskācijai (pēc notiesājoša sprieduma krimināllietā) vai to vērtības konfiskācijai 4. pantā ir atļauts konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma rīkus attiecīgās personas bēguļošanas vai slimības gadījumā (ja aizdomās turētā vai apsūdzētā persona ilgākā laikposmā nespēj piedalīties kriminālprocesā, kā rezultātā tiesvedību nevar turpināt normālos apstākļos un notiesājošs spriedums krimināllietā nav iespējams).

5. pantā ir izklāstīti skaidrāki noteikumi par paplašinātām konfiskācijas pilnvarām, tādējādi ļaujot vienkāršāk veikt konfiskāciju, ja tiesnesis ir pārliecināts, ka apsūdzētā persona attiecīgo īpašumu ir ieguvusi noziedzīgā veidā.

Direktīvas 6. pants ļauj veikt konfiskāciju, ja aizdomās turētā persona īpašumu nodevusi trešai personai vai to tieši ieguvusi trešā persona, kurai būtu vajadzējis saprast, ka tie ir noziedzīgi iegūti līdzekļi.

Saskaņā ar 10. pantu ES valstīm ir pienācīgi jāpārvalda iesaldētie aktīvi (piemēram, izveidojot līdzekļu pārvaldības birojus), lai pirms to vēlākas konfiskācijas tie nezaudētu savu saimniecisko vērtību.

Īrija piedalās šīs direktīvas ieviešanā, savukārt Apvienotā Karaliste (1) un Dānija tajā nepiedalās.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva stājās spēkā 2014. gada 19. maijā. ES valstīm savos tiesību aktos tā ir jāiekļauj līdz 2016. gada 4. oktobrim.

GALVENIE TERMINI

* Nelikumīgi iegūti līdzekļi: ienākumi no noziedzīgām darbībām.

* Nozieguma rīki: rīki, ko izmanto, lai izdarītu noziedzīgu nodarījumu (piemēram, laiva, ko izmanto, lai pārvadātu narkotikas).

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (OV L 127, 29.4.2014., 39.–50. lpp.)

Direktīvas 2014/42/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.01.2016(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).