Tiesības uz informāciju kriminālprocesā

Noziedzīgos nodarījumos aizdomās turētās vai apsūdzētās personas ES valstīs ir jāinformē par to procesuālajām tiesībām un pret tām izvirzītajām apsūdzībām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā.

KOPSAVILKUMS

Noziedzīgos nodarījumos aizdomās turētās vai apsūdzētās personas ES valstīs ir jāinformē par to procesuālajām tiesībām un pret tām izvirzītajām apsūdzībām.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu pieņem minimālos standartus visām ES valstīm neatkarīgi no personas juridiskā statusa, pilsonības vai valstspiederības. Tā ir paredzēta, lai novērstu tiesas kļūdas un samazinātu pārsūdzību skaitu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Aizdomās turētas vai apsūdzētas personas ir nekavējoties mutiski vai rakstveidā jāinformē par vairākām procesuālām tiesībām. Tās ietver:

Turklāt tiesībsargājošajām iestādēm (t. i., policijai vai aizsardzības ministrijai (atkarībā no ES valsts)) apcietinātām personām nekavējoties jāizsniedz paziņojums par tiesībām, kas uzrakstīts vienkāršā valodā un kurā sniegta informācija par papildu tiesībām, tostarp:

Ja persona ir apcietināta, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, tiesībsargājošajām iestādēm tai jāsniedz īpašs paziņojums par tiesībām, kurā minētas dažādās tiesības, kas ir spēkā attiecīgajā gadījumā.

Turklāt aizdomās turētas vai apsūdzētas personas ir nekavējoties jāinformē par noziedzīgo darbību, kuras izdarīšanā tās tur aizdomās vai apsūdz, kā arī (vēlāk) jāsniedz detalizēta informācija par apsūdzību. Ja personas tiek arī apcietinātas vai aizturētas, tās arī jāinformē par apcietināšanas vai aizturēšanas iemesliem. Tām arī jābūt iespējai piekļūt lietas materiāliem, lai varētu īstenot savas aizstāvības tiesības.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva stājās spēkā 2012. gada 21. jūnijā, un ES valstīm tā bija jātransponē līdz 2014. gada 2. jūnijam.

KONTEKSTS

Šī direktīva ir otrais solis vairāku pasākumu kopumā, kas paredzēts, lai pieņemtu minimālos noteikumus par procesuālajām tiesībām visā ES saskaņā ar 2009. gada ceļvedi par procesuālajām tiesībām. Tā ir kā turpinājums 2010. gada direktīvai par mutiskās un rakstiskās tulkošanas tiesībām.

Plašāku informāciju skatiet šeit:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2012/13/ES

21.6.2012.

2.6.2014.

OV L 142, 1.6.2012., 1.-10. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.03.2015