Ātrāka un efektīvāka pārrobežu kriminālizmeklēšana ES

Ar direktīvu par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR) izveido vispusīgu jaunu sistēmu, kas ļauj ES valstīm iegūt pierādījumus citās ES valstīs krimināllietās, kurās iesaistīta vairāk nekā viena valsts.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās.

KOPSAVILKUMS

Šīs direktīvas mērķis ir vienkāršot un paātrināt pārrobežu kriminālizmeklēšanu ES. Ar to izveido Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, kas ļauj tiesu iestādēm vienā ES valstī (“izdevējvalstī”) pieprasīt, lai citā ES valstī (“izpildvalstī”) tiktu vākti un nodoti pierādījumi.

EIR pamatā ir savstarpējas atzīšanas princips, tāpēc katrai ES valstij principā ir pienākums atzīt un izpildīt šādu pieprasījumu. Tas ir jādara ātri un bez papildu formalitātēm.

EIR ļauj vieglāk cīnīties pret noziedzīgiem nodarījumiem, ieskaitot korupciju, narkotiku tirdzniecību un organizēto noziedzību. Piemēram, Grieķijas policija var lūgt kolēģiem Apvienotajā Karalistē (1) viņu uzdevumā veikt māju pārmeklēšanu vai nopratināt lieciniekus.

Ar EIR uzlabo esošos ES tiesību aktus šajā jomā, nosakot stingrus termiņus pieprasīto pierādījumu vākšanai un ierobežojot pieprasījumu atteikšanas iemeslus. Ar to arī samazina darbu ar dokumentiem, ieviešot vienotu standarta veidlapu, ko iestādes izmanto, lai pieprasītu palīdzību pierādījumu vākšanā.

EIR galvenie aspekti

90 dienas izpildei

Pēc EIR saņemšanas izpildvalstij ir ātri jārīkojas, lai izpildītu pieprasījumu. Izpildvalsts var atteikt EIR izpildi tikai noteiktos gadījumos, piemēram, ja pieprasījums ir pretrunā šīs valsts tiesību pamatprincipiem vai ja tas kaitē valsts drošības interesēm. Visas ar pieprasījuma izpildi saistītās izmaksas apmaksā izpildvalsts.

Iestāde, kas izpilda pieprasījumu, var izvēlēties alternatīvu izmeklēšanas pasākumu, nevis EIR norādīto, ja tā uzskata, ka ar to var panākt līdzīgus rezultātus.

EIR arī ļauj:

Šī direktīva ir piemērojama visām ES valstīm, izņemot Dāniju un Īriju, kuras ir izvēlējušās to nepiemērot. Tā aizstāj esošās ES savstarpējās tiesiskās palīdzības shēmas, it īpaši 2000. gada Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un Pamatlēmumu 2008/978/TI par Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojumu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/41/ES

21.5.2014.

22.5.2017.

OV L 130, 1.5.2014., 1.-36. lpp.

Labojums

-

-

OV L 143, 9.6.2015., 16.-16. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.09.2015(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).