Tiesu jurisdikcija lietās, kurās iesaistītas dažādas ES valstis

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1215/2012 — jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tā aktualizē iepriekšējo ES tiesību aktu par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pazīstama kā regula“Brisele I” ). Tās mērķis ir padarīt spriedumu apriti civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā vieglāku un ātrāku saskaņā ar savstarpējas atzīšanas principu un Stokholmas programmas pamatnostādnēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regulu piemēro civillietās un komerclietās. To nepiemēro attiecībā uz ģimenes tiesībām, bankrota, mantojuma jautājumiem un citiem konkrētiem regulā uzskaitītiem jautājumiem, piemēram sociālo nodrošinājumu un šķīrējtiesu.

Saskaņā ar jauno regulu ir atcelta procedūra, kas regulā “Brisele I” bija pazīstama kā exequatur procedūra. Tas nozīmē, ka vienā ES valstī pieņemtu spriedumu atzīst pārējās ES dalībvalstīs bez kādas īpašas procedūras. Ja tas ir izpildāms izcelsmes valstī, tad tas ir izpildāms arī pārējās ES valstīs bez izpildāmības pasludināšanas.

Persona, pret kuru tiek vērsta izpilde, par to jāinformē, sagatavojot “ apliecību spriedumam civillietās un komerclietās ” (regulā ir sniegta apliecības veidlapa). Apliecība kopā ar tai pievienoto spriedumu (ja tas jau nav izsniegts) jāizsniedz attiecīgajai personai saprātīgā termiņā pirms sprieduma izpildes.

Atsevišķos gadījumos personai, pret kuru vērsta izpilde, ir iespēja prasīt atteikt sprieduma atzīšanu vai izpildi. Tas var notikt, ja viņš/viņa uzskata, ka pastāv viens no regulā noteiktajiem sprieduma atzīšanas atteikuma pamatojumiem (piem., atzīšana ir acīmredzami pretrunā sabiedriskajai kārtībai). ES valstīm jāpaziņo Komisijai kompetentās tiesas, kam ir jāiesniedz šis pieteikums.

Kopēji noteikumi par jurisdikciju

Jābūt saistībai starp tiesvedību, kam piemēro šo regulu, un ES valstu teritoriju. Kopēji noteikumi par jurisdikciju principā būtu jāpiemēro, ja atbildētāja domicils ir kādā ES valstī. Uz atbildētāju, kura domicils nav kādā ES valstī (t.i., kura pastāvīgā dzīvesvieta nav ES valsts), būtu jāattiecas valsts noteikumiem par jurisdikciju, ko piemēro tās valsts teritorijā, kuras tiesā ir celta prasība (tiesā, kur uzsākta tiesvedība).

Tomēr atsevišķi noteikumi ir spēkā neatkarīgi no tā, kur atrodas atbildētāja domicils, lai:

Noteiktos apstākļos jurisdikcijas noteikumi ir piemērojami pusēm, kuru domicils ir ārpus ES. Tas var veidoties, piemēram, gadījumos, kad puses ir vienojušās, ka jurisdikcija ir ES valsts tiesai.

Vienošanos par tiesas izvēli efektivitātes uzlabošana

Regula uzlabo vienošanos par tiesas izvēli efektivitāti gadījumos, kad puses ir izvēlējušās konkrētu tiesu vai tiesas pušu strīdu risināšanai. Tā dod izvēlētajai tiesai prioritāti lemt par tās jurisdikciju neatkarīgi no tā, vai šī tiesa ir pirmā vai otrā tiesa, kurā celta prasība. Jebkurai citai tiesai ir jāaptur tiesvedība līdz brīdim, kad izvēlētā tiesa konstatē jurisdikciju vai atsakās no jurisdikcijas - gadījumā, ja vienošanās ir spēkā neesoša.

Apvienotā Karaliste (1) un Īrija piedalījās šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā. Dānija piemēro regulu saskaņā ar 2005. gada 19. oktobra Eiropas Kopienas un Dānijas Nolīgumu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.

Brisele Inoteikumu piemērošana Vienotajā patentu tiesā un Beniluksa valstu tiesā

Regula (ES) Nr. 542/2014 ievieš jaunus noteikumus par attiecībām starp prasībām atsevišķās tiesās, kas ir kopīgas vairākām ES valstīm (piemēram, Vienotajā patentu tiesā un Beniluksa valstu tiesā), no vienas puses un ES valstu tiesās, uz kurām attiecas regulas “Brisele I” noteikumi, no otras. Tas nozīmē, ka šo tiesu spriedumi jāatzīst un jāizpilda saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1215/2012.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (“Brisele I” pārstrādāta versija)

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1215/2012

9.1.2013. Piemērošana no 10.1.2015.

-

OV L 351, 20.12.2012., 1.-32. lpp.

Grozošais akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 542/2014

30.5.2014.

-

OV L 163, 29.5.2014., 1.-4. lpp.

Regula (ES) Nr. 2015/281

26.2.2015.

-

OV L 5., 25.2.2015., 1.-9. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes Nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. (OV L 79, 21.03.2013. 4.-4. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).