Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Ar šo regulu izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu. Šī fonda mērķis ir veicināt efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību un uzlabot ES kopīgās migrācijas un patvēruma politikas īstenošanu un attīstīšanu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK.

KOPSAVILKUMS

ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam ir četri galvenie mērķi:

Visas ES valstis (izņemot Dāniju, kura nav šī fonda dalībniece) sagatavo valsts programmas, kas nosaka pasākumus, ar kuru palīdzību plānota Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda regulā noteikto mērķu sasniegšana.

Pasākumu piemēri ietver pasākumus nolūkā atbalstīt šādas aktivitātes:

Kaut arī fonda budžeta lielākā daļa ir atvēlēta nacionālajām programmām, tomēr zināma daļa tiek izmantota arī ES līmeņa pasākumiem (tā sauktajai Savienības rīcībai), ārkārtas palīdzībai Eiropas migrācijas tīkla ietvaros un Eiropas Komisijas tehniskajai palīdzībai.

Īpaši pasākumi

Papildus nacionālo programmu asignējumam dalībvalstis var saņemt papildu līdzekļus īpašu pasākumu īstenošanai. Šie pasākumi (kas minēti II pielikumā) pieprasa dalībvalstu savstarpēju sadarbību un rada ievērojamu pievienoto vērtību Eiropas Savienībai.

Savienības Pārvietošanas programma

Katra dalībvalsts var reizi divos gados saņemt arī papildu summu, kuras pamatā ir vienreizējs maksājums EUR 6000 apmērā par katru pārvietoto personu un kura var tikt palielināta līdz EUR 10 000 kopīgām prioritātēm (piemēram, reģionālās aizsardzības programmām) un neaizsargātām personu grupām.

Budžets

Fonda darbības īstenošanai laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam noteiktais finansējums ir EUR 3,137 miljardi faktiskajās cenās.

Informācija par fonda līdzekļu izlietojumu ir atrodama Regulā (ES) Nr. 514/2014.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 516/2014

21.5.2014.

-

OV L 150, 20.5.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (Oficiālais Vēstnesis L 150, 20.5.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 03.08.2014