Eurodac: Eiropas patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēma

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 603/2013, ar ko izveido patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmu Eurodac

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Eurodac regula ir piemērojama no 2015. gada 20. jūlija.

KONTEKSTS

Eurodac sistēma tika izveidota 2000. gadā (Padomes Regula (EK) Nr. 2725/2000) un darbojas kopš 2003. gada. Eiropas Komisija to uzskata par ļoti veiksmīgu informācijas tehnoloģiju (IT) rīku.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1.–30. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments par Eurodac regulas īstenošanu attiecībā uz pienākumu noņemt pirkstu nospiedumus (SWD(2015) 150 final, 27.5.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.01.2016