Dažu publisko dokumentu aprites vienkāršošana ES

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības ES teritorijā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Apostilleprasības atcelšana

Jomās, uz kurām attiecas regula, gadījumos, kad iedzīvotājs ES valsts iestādēm uzrāda citas ES valsts iestāžu izdotu publisku dokumentu, dokumentu saņēmušās iestādes nedrīkst prasīt, lai uz dokumenta būtu uzspiests apostille spiedogs (apostille spiedogs ir paredzēts, lai apliecinātu ārvalstī izdota publiska dokumenta autentiskumu).

Apliecinātas kopijas

Tulkojumi

ES valsts, kurā uzrāda publisku dokumentu, nav tiesīga pieprasīt tulkojumu, ja publiskais dokuments ir vienā no šīs ES valsts oficiālajām valodām vai jebkurā citā valodā, kuru šī ES valsts ir atzinusi par pieņemamu.

Tāpat tulkojumu nevar pieprasīt, ja publiskajam dokumentam ir pievienota daudzvalodu standarta veidlapa. Tomēr iestāde, kurai publiskais dokuments tiek uzrādīts, nolemj, vai daudzvalodu standarta veidlapā iekļautā informācija ir pietiekama minētā publiskā dokumenta apstrādei.

Daudzvalodu standarta veidlapas

Viltoti dokumenti

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2019. gada 16. februāra, izņemot šādus pantus:

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1191 (2016. gada 6. jūlijs) par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (OV L 200, 26.7.2016., 1.–136. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.01.2017