Kriminālsodi par naudas viltošanu

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas informāciju kopš euro ieviešanas 2002. gadā viltošana ir radījusi finansiālus zaudējumus Eiropas Savienības ekonomikai vismaz EUR 500 miljonu apmērā. Ir pieņemta jauna direktīva, lai aizsargātu euro un citas valūtas pret viltošanu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/62/ES (2014. gada 15. maijs) par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI.

KOPSAVILKUMS

Ar jauno Eiropas Savienības (ES) direktīvu tiek paredzēti minimālie noteikumi par noziedzīgu nodarījumu un sodu definēšanu saistībā ar valūtu viltošanu. Ar to arī tiek ieviesti vienoti noteikumi, lai stiprinātu cīņu pret viltošanu un uzlabotu izmeklēšanu un nodrošinātu labāku ES valstu sadarbību cīņā pret viltošanu.

Nodarījumi

ES valstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkāda ar nodomu izdarīta nelikumīga instrumentu, priekšmetu, datoru programmu un aizsardzības elementu (piemēram, hologrammas, ūdenszīmes) izveide, saņemšana, iegūšana vai turēšana īpašumā ir sodāma.

Ar nodomu izdarīta darbība ir sodāma arī attiecībā uz banknotēm vai monētām, kuras vēl nav emitētas, bet paredzētas apgrozībai kā likumīgs maksāšanas līdzeklis, un sodāma ir arī kūdīšana, palīdzēšana un atbalstīšana.

Sankcijas fiziskām personām

Ieviestajām sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām un jāiekļauj brīvības atņemšana. Maksimālais brīvības atņemšanas termiņš (5 vai 8 gadi atkarībā no lietas apstākļiem) ir piemērojams vismaz smagākajiem viltošanas nodarījumiem.

Kaut arī labticīgi saņemtasviltotas valūtas tālākai nodošanai ar nodomu var piemērot tādus sodus kā naudas sods, tomēr ES valstu nacionālajos tiesību aktos būtu jāparedz brīvības atņemšana kā maksimālais sods.

Atbildība un sankcijas juridiskām personām

ES valstis nodrošina, ka juridiskas personas (piemēram, uzņēmumus un biedrības) var saukt pie atbildības kā alternatīvu privātpersonu saukšanai pie atbildības un ka juridiskajām personām tiek piemērotas iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas. Ir jānosaka sankciju veidi, iekļaujot tiesību saņemt valsts pabalstu vai atbalstu liegšanu, īslaicīgu vai pastāvīgu aizliegumu veikt komercdarbību, kā arī pakļaušanu tiesas uzraudzībai.

Viltotu euro banknošu un monētu analīze un atklāšana

ES valstis nodrošina, ka valstu analīzes centri un valstu monētu analīzes centri var pārbaudīt euro viltojumus un piedalīties tiesas procesos, lai atklātu citus viltojumus.

Piemērošana

Īrija ir izvēlējusies piemērot šo direktīvu. Savukārt Dānijai un Apvienotajai Karalistei (1) direktīva nav saistoša.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/62/ES

22.5.2014.

23.5.2016.

OV L 151, 21.5.2014.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.08.2014(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).