Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu radītais gaisa piesārņojums

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā paredz noteikumus, lai kontrolētu sēra dioksīda (SO2), slāpekļa oksīda (NOx) un putekļu (daļiņu) emisijas gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām*, kā arī noteikumus par šo iekārtu radītā oglekļa monoksīda (CO) emisiju monitoringu.

Tās mērķis ir samazināt potenciālo kaitējumu cilvēka veselībai un videi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2015. gada 18. decembra. ES valstīm savos tiesību aktos tā jāiekļauj līdz 2017. gada 19. decembrim.

KONTEKSTS

Šis tiesību akts novērš regulējuma iztrūkumu attiecībā uz iekārtām, kas atrodas pa vidu starp lielas jaudas (vairāk nekā 50 MW) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas direktīva par rūpnieciskajām emisijām, un tādām mazākām ierīcēm kā sildītāji un apkures katli, uz kuriem attiecas Ekodizaina direktīva.

Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas izmanto daudziem un dažādiem lietojuma veidiem (elektroenerģijas ražošanai, mājsaimniecību / dzīvojamo ēku apkurei un atdzesēšanai, karstuma/tvaika nodrošināšanai ražošanas procesiem utt.).

GALVENAIS TERMINS

* Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārta: iekārta, kas sadedzina degvielu un izmanto ģenerēto siltumu ar nominālo ievadīto siltumjaudu, kas ir vienāda ar vai lielāka par 1 MW un mazāka par 50 MW, neatkarīgi no tās izmantotā kurināmā veida.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2193 (2015. gada 25. novembris) par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (OV L 313, 28.11.2015., 1.–19. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17.–119. lpp.)

Direktīvas 2010/75/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2016