Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju robežvērtības un tipa apstiprinājuma noteikumi

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2016/1628 — prasības attiecībā uz iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas dažādas jaudas un pielietojuma motoriem (skatīt turpmāk tekstā) ir noteiktas piesārņotāju emisiju robežvērtības, lai pakāpeniski samazinātu emisiju apjomu un pārtrauktu vispiesārņojošāko motoru izmantošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika ietver ļoti daudzu un dažādu veidu tehniku, ko parasti izmanto ārpus autoceļiem, piemēram:

Regulu nepiemēro motoriem, kas paredzēti īpašiem pielietojuma veidiem, tostarp:

Tipa apstiprinājums

Izplūdes gāzu emisijas

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2017. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Tipa apstiprinājums: procedūra, ar ko apstiprinātājiestāde apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst attiecīgām tiesību aktu prasībām.

Motoru saime: tādu izgatavotāja motoru tipu grupējums, kuriem to konstrukcijas dēļ ir līdzīgi izplūdes gāzu emisijas raksturlielumi un kuri atbilst piemērojamajām emisiju robežvērtībām.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1628 (2016. gada 14. septembris) par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (OV L 252, 16.9.2016., 53.–117. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2012 (2012. gada 25. oktobris) par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI regula”) (OV L 316, 14.11.2012., 1.–11. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1024/2012 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 60, 2.3.2013., 1.–51. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.01.2017