Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to pastiprina esošos noteikumus par bīstamu vielu, piemēram, svina, dzīvsudraba un kadmija, izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, tostarp veicinot videi nekaitīgu EEI atkritumu reģenerāciju un pārstrādi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo tiesību akta pārstrādāto versiju atjaunina Direktīvu 2002/95/EK, ar kuru ierobežo dažu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), attiecinot bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumus uz plašāku EEI loku.

Darbības joma

Izņēmumi

Aizliegumi neattiecas uz virkni tādu izstrādājumu kā ieroči, kosmosa iekārtas, lielizmēra stacionārie rūpnieciskie mehānismi (piemēram, iespiedpreses, smalcināšanas un urbšanas iekārtas) un stacionārās iekārtas (piemēram, elektrības ģeneratori). Ierobežojumus nepiemēro arī fotoelementu paneļiem.

Ar Direktīvu (ES) 2017/2102 groza Direktīvu 2011/65/ES, lai risinātu virkni jautājumu nolūkā izvairīties no neparedzētas tiesību aktu ietekmes, ko varētu izraisīt 2011. gadā ieviestā atvērtā darbības joma.

Ar to no direktīvas darbības jomas izslēdz ērģeles ar stabulēm un autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku.

Tāpat tās mērķis ir veicināt aprites ekonomiku, atceļot aizliegumu attiecībā uz sekundārā tirgus operācijām (remonts, rezerves daļu nomaiņa, atjaunošana un atkārtota izmantošana, un modernizēšana) EEI, kas neietilpa iepriekšējās Direktīvas 2002/95/EK darbības jomā, bet kas neatbilstu Direktīvai 2011/65/ES.

Atkārtoti izmantotām rezerves daļām, kas iegūtas no EEI, var piemērot atbrīvojumu ar nosacījumu, ka atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ir paziņots patērētājam.

Izņēmumi

Pienākumi

Pielāgošana un pārskatīšana

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2011. gada 21. jūlija. Ar Direktīvu 2011/65/ES tika pārstrādāta un aizstāta Direktīva 2002/95/EK (un tās turpmākie grozījumi), kas bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2004. gadam. Direktīvas 2011/65/ES jaunie noteikumi bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2013. gadam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (pārstrādāta versija) (OV L 174, 1.7.2011., 88.–110. lpp.)

Direktīvas 2011/65/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.10.2018