Virzība uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2011) 112 galīgā redakcija) — Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Komisijas veiktā analīze parāda, ka izmaksu ziņā efektīvākais veids kopīgā mērķa sasniegšanai ir ES iekšienē samazināt emisijas 2030. un 2040. gadā attiecīgi par 40 % un 60 % attiecībā pret 1990. gada līmeni.

Visām nozarēm jāiesaistās pārejā uz zemu oglekļa emisiju līmeni, un ceļvedī līdz 2050. gadam iekļauts dažādu nozaru ieguldījums:

Šo mērķu sasniegšanai nākamajos 40 gados būs nepieciešamas ievērojamas valsts un privātās investīcijas. Paziņojumā tiek lēsts, ka tas varētu veidot papildu investīcijas visā ES aptuveni EUR 270 miljardu apmērā gadā jeb 1,5 % no ES IKP,

taču potenciālie ieguvumi papildus cīņai ar klimata pārmaiņām un efektīvākai resursu izmantošanai ir milzīgi. Pasākumu pakete ļautu:

KONTEKSTS

Lai klimata pārmaiņu dēļ temperatūras paaugstināšanās nebūtu lielāka par 2 oC — par šādu mērķi savulaik tika panākta starptautiska vienošanās, lai novērstu globālās sasilšanas katastrofālās sekas — ES tiecas līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80–95 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda līmeni 2050. g. (COM(2011) 112 galīgā redakcija, 8.3.2011.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.08.2016