Eiropas satelītu novērošanas programma (Copernicus): klimata aspekti

Copernicus ir civila programma, kurā satelītu tehnoloģijas tiek izmantotas Zemes novērošanai. Tā nodrošina drošticamu un atjauninātu informāciju par vides stāvokli, regulāri uzraugot pārmaiņas atmosfērā, okeānos un zemes masās. Šie dati ir nenovērtējami cīņai pret klimata pārmaiņām, kā arī ļoti svarīgi dažādām nozarēm, sākot ar cilvēku veselību un beidzot ar tūrismu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 377/2014 (2014. gada 3. aprīlis), ar ko izveido programmu Copernicus un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tā nosaka Copernicus programmas tiesisko regulējumu 2014.-2020. gadam, paredzot tās darbības noteikumus un galvenos mērķus. Klimata pārmaiņu novērošana ir viena no sešām jomām, kurām īpaši paredzēti Copernicus pakalpojumi. Pārējās jomas ir zemes, jūras un atmosfēras novērošana, reaģēšana ārkārtas situācijās un drošības pakalpojuma nodrošināšana.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Copernicus sniegtos datus izmanto politikas veidotāji un valsts iestādes nolūkā izstrādāt tiesību aktus un politiku vides jomā un reaģēt uz dabas katastrofām un humānajām krīzēm. Secinājumi ir brīvi pieejami, tādējādi nodrošinot jaunas uzņēmējdarbības iespējas Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši MVU.

Plašāka informācija:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 377/2014

1.1.2014.

-

OV L 122, 24.4.2014., 44.-66. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 23.04.2015