NER 300 programma - mazoglekļa tehnoloģiju izmantošanas palielināšana Eiropas Savienībā

NER 300* ir viena no lielākajām inovatīvu mazoglekļa demonstrējumu projektu finansēšanas programmām pasaulē. Tā atbalsta videi nekaitīgas shēmas, kas paredzētas oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai un tādu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju izstrādei, kuras Eiropas Savienībā varētu izmantot komerciālā mērogā.

AKTS

Komisijas Lēmums 2010/670/ES (2010. gada 3. novembris), ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 290, 6.11.2010., 39.-48. lpp.).

Komisijas Lēmums (ES) 2015/191 (2015. gada 5. februāris), ar ko groza Lēmumu 2010/670/ES attiecībā uz dažiem minētā lēmuma 9. pantā un 11. panta 1. punktā noteiktajiem termiņiem (OV L 31, 7.2.2015., 31.-32. lpp.).

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem ES finansē komerciālo demonstrējumu projektus, kuru mērķis ir oglekļa dioksīda (CO2) gāzu uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana un kuri pazīstami kā oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) projekti un atjaunojamās enerģijas (RES) tehnoloģiju testēšanas projekti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KAD ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

No 2010. gada 5. novembra.

GALVENIE TERMINI

Savu nosaukumu programma NER 300 ir ieguvusi tādēļ, ka tā tiek finansēta, pārdodot 300 miljonus emisijas kvotu (tiesības emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda) no ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas jauno iekārtu rezerves. Tā subsidē RES tehnoloģiju uzstādīšanu un CCS projektu īstenošanu.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas NER 300veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Komisijas Lēmums 2010/670/ES

3.11.2010.

-

OV L 290, 6.11.2010., 39.-48. lpp.

Komisijas Lēmums (ES) 2015/191

5.2.2015.

-

OV L 31, 7.2.2015., 31.-32. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 31. janvāris), ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2012) 9432 nolūkā grozīt Piešķiršanas lēmumu saskaņā ar finansējuma programmas NER 300 pirmo priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu.

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 8. jūlijs). Piešķiršanas lēmums saskaņā ar finansējuma programmas NER 300 otro priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu, C(2014) 4493.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.03.2015