ANO klimata sarunas: Kioto protokols — pirmais saistību periods

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2002/358/EK par ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto Protokola apstiprināšanu no ES puses un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar šo lēmumu Eiropas Savienība (ES) oficiāli apstiprina Kioto protokolu — nolīgumu, kas pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām (UNFCCC) — un apliecina, ka ES un tās 15 valstis, kas bija ES valstis šī tiesību akta pieņemšanas brīdī (ES-15), pildīs savu apņemšanos par 8 % samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas ES kopumā, salīdzinot ar 1990. gada līmeņiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

Līdz Parīzes klimata konferencei, kas notika 2015. gada decembrī, Kioto protokols bija vienīgais juridiski saistošais nolīgums pasaulē, kas paredzēts siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanai. 1997. gada decembrī pieņemtajā protokolā ir ietvertas industrializēto protokola dalībvalstu apņemšanās pirmā saistību perioda laikā (2008.–2012. g.) samazināt sešu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (oglekļa dioksīda, metāna, slāpekļa oksīda, fluorogļūdeņražu, perfluorogļūdeņražu un sēra heksafluorīda) kopējās emisijas vidēji par 5 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeņiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājās spēkā 2002. gada 2. maijā.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa “Kioto protokola pirmais saistību periods (2008.–2012. g.)”.

AKTS

Padomes Lēmums 2002/358/EK (2002. gada 25. aprīlis) par ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas vārdā un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (OV L 130, 15.5.2002., 1.–3. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums (ES) 2015/1339 (2015. gada 13. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola Dohas grozījumu, un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (OV L 207, 4.8.2015., 1.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.02.2016