Eiropas MVU uzņēmējdarbības veicināšana — programma COSME

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1287/2013 — Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmas (COSME) izveide (2014.–2020. gads)

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Savienības(ES) programmu, kuras mērķis ir palielināt atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), uzlabojot apstākļus uzņēmējdarbības uzplaukumam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Labāki apstākļi uzņēmējdarbībai

Konkurences veicināšana

Uzņēmējdarbības kultūra

Finansēšana

Programmas budžets 7 gadu periodam ir EUR 2,3 miljoni, un tā darbojas no 2014. līdz 2020. gadam. Programmu vadīs Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2013. gada 23. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1287/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 33.–49. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Pēdējo reizi atjaunots: 01.03.2018