Uzņēmējdarbības gara veicināšana izglītībā un apmācībā

Uzņēmējdarbības mentalitātes attīstīšana sniedz ievērojamas priekšrocības Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem. Šajos Eiropas Savienības Padomes secinājumos ir uzsvērti veidi, kā izglītībā un apmācībā iekļaut uzņēmējdarbības garu.

AKTS

Padomes secinājumi par uzņēmējdarbības garu izglītībā un apmācībā (2015/C 17/02) ( Oficiālais Vēstnesis C 17, 20.1.2015., 2.-7. lpp.).

KOPSAVILKUMS

Uzņēmējdarbības mentalitātes attīstīšana sniedz ievērojamas priekšrocības Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem. Šajos Eiropas Savienības Padomes secinājumos ir uzsvērti veidi, kā izglītībā un apmācībā iekļaut uzņēmējdarbības garu.

KĀDS IR ŠO PADOMES SECINĀJUMU MĒRĶIS?

Šajos secinājumos ir uzsvērta uzņēmējdarbības gara veicināšanas nozīme un priekšrocības izglītībā un apmācībā un ES valstis un Eiropas Komisija tiek aicinātas veicināt, atbalstīt un pētīt pasākumus, kas palīdz rosināt uzņēmējdarbības garu dažādās mācīšanās vidēs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzņēmējdarbības definīcija

Šajos Padomes secinājumos ir izmantota visaptveroša uzņēmējdarbības definīcija, ko lieto 2006. gada ieteikumā par mūžizglītību: spējas pārvērst idejas darbībā, izmantojot radošu pieeju, inovāciju un riska uzņemšanos, kā arī spēju plānot un vadīt projektus.

ES valstu īstenoti pasākumi

Secinājumos ES valstis tiek aicinātas:

Pasākumi, kuros līdzās ES valstīm iesaistīta Eiropas Komisija

Tās tiek aicinātas:

KONTEKSTS

Šajos Padomes secinājumos ir apskatīti vairāki jautājumi, kas izvirzīti iepriekšējos Padomes secinājumos par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā: par augstākās izglītības modernizāciju, par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu, lai sekmētu jauniešu sociālo iekļautību, un par skolotāju efektīvu izglītību.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta uzņēmējdarbības garam izglītības jomā.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.06.2015