Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: trīs soļu plāns Eiropas uzņēmējdarbības potenciāla īstenošanai

Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam ir uzmetums Eiropas uzņēmējdarbības kultūras aktivizēšanai. Tas ir orientēts uz izglītību un apmācību, pareizas uzņēmējdarbības vides izveidošanu, kā arī priekšzīmes rādītājiem un konkrētu grupu sasniegšanu.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: Uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā (COM(2012) 795 final - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts)

KOPSAVILKUMS

Rīcības plāna uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam Uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā mērķis ir atbalstīt uzņēmējus, kuriem ir ļoti būtiska loma nodarbinātības, izaugsmes un spēcīgākas ekonomikas veicināšanā. Jauni uzņēmumi Eiropā, jo īpaši MVU, ik gadu nodrošina vairāk nekā 4 miljonus jaunu darbavietu.

Ar šo rīcības plāns tiek mēģināts mainīt Eiropas iedzīvotāju kultūru un attieksmi attiecībā uz uzņēmējdarbību, padarot to par pievilcīgu un reālu karjeru. Rīcības plānā tiek aicināts dalībvalstīm noteikt uzņēmējdarbības apguvi kā obligātu mācību programmas daļu, un tā mērķis ir izmainīt sabiedrības priekšstatu par uzņēmējiem, lai viņi saņemtu pelnīto atzinību un atbalstu. Rīcības plānā arī sniegti risinājumi daudziem šķēršļiem, ar kuriem saskaras potenciālie uzņēmēji, piemēram, atbilstošas izglītības un apmācības trūkumam, grūtībām piekļūt kredītiem un tirgiem, problēmām saistībā ar uzņēmumu nodošanu, bailēm no neizdošanās, kā arī pārmērīgu birokrātijas slogu.

Rīcības plāna priekšlikumi, kuri jāīsteno visu līmeņu administrācijām (Eiropas, valsts, reģionu un vietējā līmeņa) un no kuriem šeit izklāstīta tikai daļa, ir grupēti trīs sadaļās.

Uzņēmējdarbības izglītība un apmācība

Tādas vide izveide, kurā uzņēmēji var plaukt un attīstīties

Priekšzīmes rādītāji un konkrētu grupu sasniegšana

Darbs pie Rīcības plāna uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam priekšlikumiem sākās 2013. gadā, kad ES iestādes un ES valstu valdības dalījās ar zinātību, mācību modeļiem un paraugpraksi.

Rīcības plāns pamatā ir sadarbība saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības aktu, lai mazinātu birokrātijas slogu uzņēmumiem. MVU sūtnis atbild par plāna priekšlikumu ievērošanu katrā valstī.

SAISTĪTIE AKTI

ES Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam. Kopsavilkums sabiedrībai

Pēdējā atjaunināšana: 10.03.2014