Publiskie līgumi — skaidru pamatnoteikumu izveidošana

Ar šo direktīvu izveido noteikumus par publisko līgumu izmantošanu, kad uzņēmumi vai fiziskas personas nodrošina būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus, kā arī nosaka piemērojamos izņēmumus.

KOPSAVILKUMS

Šī direktīva nosaka, ka valsts iestādēm, kad tās izmanto publisko iepirkumu, lai uzaicinātu pretendentus būvdarbu veikšanai, piegādes vai pakalpojumu sniegšanai, ir pienākums vienlīdzīgi izturēties pret visiem pretendentiem un izvairīties no jebkādas to diskriminēšanas. Tāpat iestāžu darbībai ir jābūt pārredzamai.

Robežvērtības

Šos noteikumus piemēro publiskajiem līgumiem, kuru vērtība pārsniedz šādas robežvērtības:

Eiropas Komisija reizi divos gados izvērtē šīs robežvērtības, lai noteiktu, vai tās vajag izmainīt saskaņā ar ES starptautiskajām saistībām.

Kritēriji

Līguma slēgšanas tiesības piešķir saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, ko nosaka, izvērtējot labāko cenas un kvalitātes attiecību. Saskaņā ar šo kritēriju ņem vērā tādus faktorus kā vispārējā izmaksu lietderība, kvalitāte, vides un sociālie aspekti, tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Inovācija un mazie uzņēmumi

Ar direktīvu ievieš jaunu procedūru, lai veicinātu inovatīvu produktu, pakalpojumu vai būvdarbu izstrādi. Lai veicinātu mazo uzņēmumu piedalīšanos, jaunie noteikumi mudina valsts iestādes sadalīt lielus līgumus atsevišķās daļās.

Aizsardzības pasākumi

ES valstis nodrošina, ka visi ekonomikas dalībnieki un to apakšuzņēmēji ievēro visas piemērojamās Eiropas un valsts vides, sociālo un darba tiesību aktu prasības, koplīgumus un attiecīgas starptautiskās saistības.

Direktīva padara stingrākus noteikumus par nepamatoti lētiem piedāvājumiem, jo īpaši lai nepieļautu darba ņēmēju tiesību pārkāpumus.

Izņēmumi

Nekas šajā direktīvā dalībvalstīm neuzliek par pienākumu slēgt līgumus par ārpakalpojumiem saistībā ar tādu pakalpojumu sniegšanu, kurus tās vēlas sniegt pašas. Tāpat tā neietekmē valsts sociālā nodrošinājuma tiesisko regulējumu.

Šī direktīva neattiecas uz ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēm. Šīs nozares reglamentē Direktīva 2014/25/ES.

Tāpat arī noteiktos apstākļos izņēmumus var piemērot tādām nozarēm kā elektroniskie sakari, pētniecība un izstrāde, kā arī aizsardzība un drošība.

KONTEKSTS

Komisijas Paziņojums Eiropas Komisijas norādījumi par to, kā ar Covid-19 krīzi saistītajā ārkārtas situācijā izmantot publiskā iepirkuma regulējumu

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65.–242. lpp)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243.–374. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1.–64. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.05.2020