Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes

Ar šo ES regulu nosaka pamatnostādnes Eiropas energoinfrastruktūras prioritāro koridoru un jomu savlaicīgai attīstībai.

KOPSAVILKUMS

2013. gada aprīlī tika apstiprinātas ES pamatnostādnes Eiropas energoinfrastruktūras attīstībai.

Viena no stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm ir ilgtspējīga izaugsme, kas panākama, veicinot resursefektīvāku, ilgtspējīgāku un konkurētspējīgāku ekonomiku. Stratēģijā energoinfrastruktūraminēta kā viens no svarīgākajiem šo centienu aspektiem , uzsverot, ka bez kavēšanās ir jāmodernizē Eiropas tīkli, veidojot starpsavienojumus kontinenta mērogā, sevišķi tālab, lai integrētu atjaunojamos enerģijas avotus.

Tā pamatā ir ES valstu 2011. gadā panāktā vienošanās, ka:

Pamatnostādnes izveidoja 12 reģionālās grupas Eiropas energoinfrastruktūrai (TEN-E), un tās arī izraudzījās attiecīgos projektus.

2013. gada oktobrī Komisija pieņēma sarakstu ar 248 svarīgākajiem energoinfrastruktūras projektiem (“kopīgu interešu projekti”), un tiem tiks nodrošinātas ātrākas un efektīvākas atļauju izsniegšanas procedūras un uzlabotas regulatīvās procedūras.

Projektiem var arī būt pieejams finanšu atbalsts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta(CEF), saskaņā ar kuru TEN-E laikposmā līdz 2020. gadam ir piešķirti gandrīz EUR 6 miljardi.

Lai projektu iekļautu šajā sarakstā, tam ir:

Ik pēc diviem gadiem tiks sagatavots jauns ES saraksts.

Pamatnostādnēs norādīts, ka kopīgu interešu projekti būtu jāīsteno pēc iespējas ātrāk, tie būtu cieši jāpārrauga un jānovērtē, vienlaikus līdz minimumam samazinot projektu virzītāju administratīvo slogu.

Tajās arī norādīts, ka Komisijai būtu jāieceļ Eiropas koordinatori projektiem, kas saskaras ar sevišķām grūtībām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 347/2013

-

-

OV L 115, 25.4.2013.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2014