Elektroenerģijas un gāzes vairumtirgi — ES uzraudzības noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1227/2011 — enerģijas vairumtirgu integritāte un pārredzamība.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido sistēmu enerģijas vairumtirgu* uzraudzībai. Tās mērķis ir aizliegt tādus ļaunprātīgas izmantošanas veidus kā iekšējās informācijas izmantošanu* un tirgus manipulācijas*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo regulu tiek stiprināta Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) nozīme. ACER uzdevumi ietver šādas darbības:

uzraudzīt tirdzniecības darbības enerģijas vairumtirgū. Tas tiek darīts, izveidojot tirgus dalībnieku Eiropas reģistru, kura pamatā ir valstu iestāžu sniegtā informācija;

nosūtīt gada darbības pārskatu Eiropas Komisijai. Tas var ietvert:

ieteikumus par to, kā labāk īstenot tirgus noteikumus, lai uzlabotu pārredzamību un integritāti;

novērtējumu par to, vai minimālās prasības attiecībā uz organizētiem tirgiem var palīdzēt uzlabot tirgus pārredzamību.

Tirgus manipulācijas

Izveidojot ACER, regulas mērķis ir novērst tirgus manipulāciju gadījumus, piemēram:

viltotu tirdzniecības rīkojumu iesniegšanu;

nepatiesas informācijas izplatīšanu;

nepatiesas informācijas sniegšanu uzņēmumiem, kuri veic cenu novērtējumus vai sniedz tirgus pārskatus, tādējādi maldinot tirgus dalībniekus, kuri tad rīkojas, pamatojoties uz šādu informāciju;

apzinātu iespaida radīšanu par tādu elektroenerģijas ražošanas jaudu*, dabasgāzes vai pārvades jaudu* pieejamību, kas atšķiras no faktiskās pieejamības. Tas var potenciāli ietekmēt elektroenerģijas un gāzes cenu līmeņus.

Dalībnieki

Tirgus dalībniekiem ir šādi uzdevumi:

reģistrēties valsts regulatīvajā iestādē (VRI);

sniegt ACER un VRI informāciju, lai abas šīs iestādes varētu uzraudzīt tirdzniecības darbības;

savlaicīgi izpaust iekšējo informāciju*, tai skaitā par iekārtu jaudu un izmantošanu, kā arī elektroenerģijas, dabasgāzes vai sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) ražošanu, uzglabāšanu, patēriņu un pārvadi.

Sankcijas

Ja šī regula netiek ievērota, ES valstīm jāpiemēro sankcijas. Tām jābūt samērīgām un jāatspoguļo:

pārkāpuma smagums;

kaitējums patērētājiem;

iespējamie ieguvumi no tirdzniecības, kas veikta, pamatojoties uz iekšējo informāciju* un tirgus manipulāciju.

GALVENIE TERMINI

* Enerģijas vairumtirgi: tirgi, kuros enerģija tiek tirgota starp enerģijas mazumtirgotājiem (piemēram, energoapgādes uzņēmumiem), investīciju bankām un lielajiem enerģijas lietotājiem (piemēram, tērauda ražotnēm).

* Iekšējās informācijas izmantošana: kad kāda persona mēģina gūt labumu no tirdzniecības ar noteiktu produktu, pamatojoties uz informāciju, kas vēl nav pieejama publiski (“iekšēja informācija” ); Bez šīs informācijas citi tirgotāji atrodas neizdevīgā situācijā.

* Tirgus manipulācija: apzināta tirgus godīgas darbības traucēšana. Tā var ietvert nepatiesu vai maldinošu norāžu sniegšanu attiecībā uz noteiktu produktu piedāvājumu vai pieprasījumu, tādējādi ietekmējot to cenu.

* Elektroenerģijas ražošanas jauda: spēja saražot elektroenerģiju.

* Pārvades jauda: fiksētu infrastruktūru (piemēram, elektrolīniju) spēja pārvadīt elektroenerģiju.

* Iekšējā informācija: informācija, kas saistīta ar produktu un kas vēl nav darīta zināma atklātībai. Tā varētu ietekmēt attiecīgā produkta cenu, ja tā tiktu darīta zināma atklātībai.

KONTEKSTS

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2011. gada 28. decembra.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (2011. gada 25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1.–16. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.10.2015