Droša, cenas ziņā pieejama un ilgtspējīga enerģija - Enerģētikas savienības tiesību aktu pakete

Ņemot vērā globālās problēmas, ar kurām nākas saskarties Eiropas Savienības energosistēmai, ES valstīm ir jāapvienojas un kopīgi jāstrādā, lai nodrošinātu, ka enerģija lietotājiem kļūst droša, cenas ziņā pieejama un ilgtspējīga.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku (COM(2015) 80 final, 2015. gada 25. februāris)

KOPSAVILKUMS

Ņemot vērā globālās problēmas, ar kurām nākas saskarties Eiropas Savienības energosistēmai, ES valstīm ir jāapvienojas un kopīgi jāstrādā, lai nodrošinātu, ka enerģija lietotājiem kļūst droša, cenas ziņā pieejama un ilgtspējīga.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā paziņojumā ir izklāstīta ES ierosinātās Enerģētikas savienības tiesību aktu paketes stratēģija. Tā kā enerģētikas nozare ES tiek regulēta valstu līmenī, Enerģētikas savienības mērķis ir pārveidot ES energosistēmu, kura pašlaik ietver 28 valstu sistēmas, par vienotu ES mēroga sistēmu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šajā paziņojumā ir aprakstītas piecas galvenās Enerģētikas savienības stratēģijas dimensijas, lai radītu lielāku drošību, ilgtspēju un konkurētspēju.

Apgādes drošība

Lai nodrošinātu energoapgādes drošību, ES ir:

Emisiju samazināšana

ES mērķi enerģētikas jomā 2030. gadam paredz par 40 % samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjomu, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Lai to panāktu, jāīsteno šādi pasākumi:

Pilnīgi integrēts iekšējais tirgus

Pilnīgi integrēts ES iekšējais enerģijas tirgus tiks izveidots:

Energoefektivitāte

ES uzskata, ka, samazinot enerģijas patēriņu, samazināsies enerģijas imports, tiks mazināts piesārņojums un tiks vairāk saglabāti vietējie energoresursi. Paziņojumā ir īpaši uzsvērts, ka jāpalielina ieguldījumi un jāuzlabo izpratne par enerģijas ietaupījumu potenciālu būvniecības un transporta nozarēs.

Pētniecība un inovācija

ES prognozē atklājumus mazoglekļa tehnoloģiju jomā. Tos paredzēts sasniegt, koordinējot pētniecību un finansējot projektus partnerībā ar privāto sektoru.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta Enerģētikas savienībai.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.08.2015