Romu integrācija izglītības jomā

 

KOPSAVILKUMS

2013. gadā pieņemtā Padomes Ieteikumā tiek aicināts veikt pasākumus vairākās jomās, tostarp izglītības nozarē, lai stiprinātu romu — Eiropas lielākās etniskās minoritātes — integrāciju. Bērnu tiesības uz izglītību ir noteiktas ANO Konvencijas par bērnu tiesībām 28. pantā.

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar šo ieteikumu visas ES valstis pauž stingru un kopīgu apņemšanos stiprināt savus centienus, lai:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Attiecībā uz piekļuvi izglītībai ieteikumā ES valstis aicinātas veikt pasākumus, lai nodrošinātu:

Paturot prātā šos mērķus, ES valstīm jāmēģina nodrošināt, ka:

Uzraudzība un novērtēšana

Ziņošana un turpmāki pasākumi

ES valstīm līdz 2016. gada 1. janvārim ir jāziņo Komisijai par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo ieteikumu. Pēc tam valstīm šī informācija jāsniedz ik gadu.

Savukārt Komisija nodrošina, ka sniegtā informācija tiek izmantota kā pamats, izstrādājot Komisijas gada ziņojumu par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu.

Gūtie rezultāti arī ietekmē Eiropas pusgada procesu ekonomikas politikas koordinēšanai. Kopš 2012. gada Padome saskaņā ar Eiropas pusgada procesu piecām valstīm ar lielām romu kopienām (Bulgārija, Čehijas Republika, Rumānija, Slovākija un Ungārija,) ir izdevusi konkrētai valstij adresētus ieteikumus.

KONTEKSTS

AKTS

Padomes Ieteikums (2013. gada 9. decembris) par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs (OV C 378, 24.12.2013., 1.–7. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020. gadam (COM(2011) 173 galīgā redakcija, 2011. gada 5. aprīlis)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Ziņojums par ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām īstenošanu (2015. gads) (COM(2015) 299 final, 2015. gada 17. jūnijs)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.10.2015