ES statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1177/2003 — ES statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 23. jūlija.

KONTEKSTS

EU-SILC pirmo reizi ieviesa 2003. gadā, aptverot sešas ES valstis (Beļģiju, Dāniju, Grieķiju, Īriju, Luksemburgu un Austriju), kā arī Norvēģiju, un tā ir Eiropas Statistikas sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Laika gaitā to piemēroja visām 28 ES valstīm, trīs Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm (Islandei, Norvēģijai un Šveicei), kā arī bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, Serbijai un Turcijai.

* GALVENIE TERMINI

Šķērsgriezuma dati: dati, kas attiecas uz noteiktu laiku vai laikposmu. Šos datus var iegūt, veicot šķērsgriezuma izlases veida apsekojumus, un tos var kombinēt ar reģistru datiem (t. i., datiem par personām, mājsaimniecībām vai mājokļiem, kuri apkopoti no administratīva vai statistikas reģistra).

Garengriezuma dati: dati, kas attiecas uz individuāla līmeņa izmaiņām laika gaitā un ko periodiski novēro noteiktā laikposmā. Tos var iegūt, veicot šķērsgriezuma apsekojumu ar rotācijas izlases pārbaudi, kurā reiz izraudzītos indivīdus turpina apsekot, vai no vienkārša grupas apsekojuma. Tos var apvienot ar reģistru datiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1177/2003 (2003. gada 16. jūnijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (OV L 165, 3.7.2003., 1.–9. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1177/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 1980/2003 (2003. gada 21. oktobris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz definīcijām un atjauninātām definīcijām (OV L 298, 17.11.2003., 1.–22. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1981/2003 (2003. gada 21. oktobris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz faktiskā darba aspektiem un aprēķināšanas procedūrām (OV L 298, 17.11.2003., 23.–28. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1982/2003 (2003. gada 21. oktobris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz izlasi un reģistrācijas noteikumiem (OV L 298, 17.11.2003., 29.–33. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1983/2003 (2003. gada 7. novembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu (OV L 298, 17.11.2003., 34.–85. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 28/2004 (2004. gada 5. janvāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2004 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) saistībā ar starpposma un nobeiguma kvalitātes pārskatu sīku saturu (OV L 5, 9.1.2004., 42.–56. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.11.2016