Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (2014–2020)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020)

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds sniedz atbalstu personām, kuras zaudējušas darbu globalizācijas dēļ vai joprojām jūtamo ekonomikas un finanšu krīzes seku rezultātā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kopš 2007. gada ES Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ir palīdzējis atrast darbu vai pārkvalificēties tiem darba ņēmējiem, kuri atlaisti saistībā ar to, ka globalizācijas dēļ uzņēmumi ir tikuši slēgti vai arī to darbība ir pārcelta ārpus ES. 2009.–2011. gada periodā un kopš 2014. gada EGF ir arī palīdzējis darba ņēmējiem, kuri atlaisti ekonomikas un finanšu krīzes dēļ.

Parasti EGF sniedz atbalstu gadījumos, kad tiek atlaisti vairāk nekā 500 darbinieki:

EGF gada budžets laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir aptuveni 170 miljoni EUR. Tas var finansēt līdz 60 % izmaksu, ja projekta mērķis ir palīdzēt bez darba palikušajiem atrast darbu vai izveidot pašiem savu uzņēmumu. Fonds nav paredzēts, lai palīdzētu uzņēmumiem turpināt darbību vai pārstrukturēties.

Potenciālie atbalsta saņēmēji

EGF var palīdzēt atlaistajiem darba ņēmējiem (pašnodarbinātām personām, pastāvīgiem un pagaidu darbiniekiem un darbiniekiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku), kā arī reģionos, kuros ir augsts jauniešu bezdarba līmenis (vismaz 20 %), jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET), un atbalstīto jauniešu skaits ir līdzvērtīgs to darba ņēmēju skaitam, kas saņem atbalstu šajos reģionos.

Atbilstīgie pasākumi ietver:

Pieteikumu iesniegšanas kārtība

ES dalībvalstu valdības iesniedz pieteikumus atbalsta saņemšanai Eiropas Komisijai, un gadījumā, ja tie tiek apstiprināti, tos pārvalda un īsteno valsts vai reģionālās iestādes. Projektu ilgums ir divi gadi.

Pretstatā ES strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu), jo īpaši Eiropas Sociālā fonda, finansētajiem ilgtermiņa projektiem, EGF projekti sniedz palīdzību personām īsā un skaidri noteiktā laika periodā.

Atcelšana

Regulu (ES) Nr. 1309/2013 atceļ ar Regulu (ES) 2021/691 (skatīt kopsavilkumu) no 2021. gada 1. janvāra. Tomēr to turpina piemērot, līdz tiks veikts ex post novērtējums.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855.–864. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1309/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/691 (2021. gada 28. aprīlis) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1309/2013 (OV L 153, 3.5.2021., 48.–70. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.08.2021