Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (2014-2020)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds sniedz atbalstu cilvēkiem, kuri zaudējuši darbu saistībā ar globalizācijas izraisītajām lielajām strukturālajām pārmaiņām pasaules tirdzniecības sistēmā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

KOPSAVILKUMS

Kopš 2007. gada ES Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ir palīdzējis atrast darbu vai pārkvalificēties tiem darba ņēmējiem, kuri atlaisti saistībā ar to, ka globalizācijas dēļ uzņēmumi ir tikuši slēgti vai arī to darbība ir pārcelta ārpus ES.

Parasti EGF var izmantot tad, ja vienā un tajā pašā uzņēmumā bez darba paliek vairāk nekā 500 cilvēku (ieskaitot darba ņēmējus piegādes uzņēmumos un pakārtotās ražošanas uzņēmumos) vai ja tiek atlaists liels skaits darbinieku kādā nozarē vienā vai vairākos kaimiņu reģionos.

EGF gada budžets laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir EUR 150 miljoni. Tas var finansēt līdz 60 % izmaksu, ja projekta mērķis ir palīdzēt bez darba palikušajiem atrast darbu vai izveidot pašiem savu uzņēmumu. Fonds nav paredzēts, lai palīdzētu uzņēmumiem turpināt darbību vai pārstrukturēties.

Iespējamie palīdzības saņēmēji

EGF var palīdzēt darba ņēmējiem (pašnodarbinātām personām, pagaidu darbiniekiem un darbiniekiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku). Līdz 2017. gada beigām reģionos, kuros ir augsts jauniešu bezdarba līmenis, jaunieši, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET), var saņemt atbalstu no EGF, un atbalstīto jauniešu skaits ir līdzvērtīgs to darba ņēmēju skaitam, kas saņem atbalstu šajos reģionos.

Atbilstīgie pasākumi ietver:

Pieteikumu iesniegšanas kārtība

ES dalībvalstu valdības iesniedz pieteikumus atbalsta saņemšanai Eiropas Komisijai, un gadījumā, ja tie tiek apstiprināti, tos pārvalda un īsteno valsts vai reģionālās iestādes. Projektu ilgums ir divi gadi.

Projektiem, kas tiek īstenoti no ES struktūrfondu un investīciju fondu (ESIF), jo īpaši no Eiropas Sociālā fonda, līdzekļiem, ir raksturīga ilgtermiņa pieeja, savukārt EGF projekti sniedz palīdzību, kas ir laika ziņā ierobežota.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1309/2013

23.12.2013.

-

OV L 347, 20.12.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 24.04.2014