Izaicinājumi, ar kuriem saskaras jaunieši: starpnozaru politikas sadarbības pastiprināšana

ES ministri uzskata, ka sadarbība dažādās politikas jomās ir būtiska, lai novērstu sociālās un ekonomiskās problēmas, ar kurām saskaras jaunieši.

AKTS

Padomes secinājumi par starpnozaru politikas sadarbības pastiprināšanu, lai efektīvi risinātu sociāli ekonomiskos izaicinājumus, ar kuriem saskaras jaunieši (OV C 172, 27.5.2015., 3.-7. lpp.)

KOPSAVILKUMS

ES ministri uzskata, ka sadarbība dažādās politikas jomās ir būtiska, lai novērstu sociālās un ekonomiskās problēmas, ar kurām saskaras jaunieši.

KĀDS IR ŠO PADOMES SECINĀJUMU MĒRĶIS?

Tajos ir aplūkotas stratēģijas, kā stiprināt starpnozaru pieeju jaunatnes problēmām, lai politikas veidotāji var efektīvāk un ātrāk reaģēt uz problēmām, vislabākajā veidā izmantojot visu pieejamo ES finansējumu un ar šo jomu saistītās programmas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Starpnozaru politika

Lai īstenotu plašu starpnozaru jaunatnes politiku, ES valstīm ir:

Secinājumos Eiropas Komisija tiek aicināta:

Secinājumos ES valstis un Komisija tiek mudināta:

Īpaši pielāgotas pieejas

Nepieciešamas īpaši pielāgotas starpnozaru pieejas programmām, kas risina sociāli ekonomiskos izaicinājumus, ar kuriem saskaras jaunieši.

ES valstis tiek aicinātas:

Komisija tiek aicināta veicināt ES līmeņa mijiedarbību starp jaunatnes politikas veidotājiem un nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas iesaistītas Jauniešu garantijas īstenošanā.

ES valstis un Komisija tiek aicinātas:

Darbs ar jauniešiem

ES Padome pieprasa, lai ES valstis un Komisija uzsver, kāda nozīme darbam ar jauniešiem ir jaunatnes problēmas risināšanas jomā:

Plašāka informācija:

SAISTĪTIE AKTI

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 20. maijs) par Eiropas Savienības darba plānu jaunatnes jomā 2014.-2015. gadam (OV C 183, 14.6.2014., 5.-11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015