Erasmus+ – Eiropas Savienības transnacionālās partnerības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Eiropas Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus +”

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Erasmus+ mērķi ir:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atbilstība

Erasmus+ ir pieejama visām ES valstīm, Islandei, Lihtenšteinai, Norvēģijai un Šveicei, kā arī ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm. Partnervalstis, jo īpaši valstis, uz kurām attiecas ES kaimiņattiecību politika, ir tiesīgas izmantot izglītības un apmācības iespējas, kā arī jaunatnes iniciatīvas.

Īstenošana un piedalīšanās

Erasmus+ darbības ir iedalītas decentralizētās (šīs darbības pārvalda valsts aģentūras) vai centralizētās darbībās, ko pārvalda Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) Briselē.

Budžets

Kopējais budžets laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir EUR 14,775 miljardi.

Budžets ir sadalīts šādi:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV L 347, 20.12.2013., 50.–73. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1288/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1475 (2018. gada 2. oktobris), ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, Regulu (ES) Nr. 1293/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES (OV L 250, 4.10.2018., 1.–20. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.06.2014