Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes ES valstīm

KOPSAVILKUMS:

Padomes Ieteikums (ES) 2015/1184 — vispārējas pamatnostādnes ES valstu un ES ekonomikas politikai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠO EKONOMIKAS POLITIKAS VISPĀRĒJO PAMATNOSTĀDŅU MĒRĶIS?

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 121. pantu Padome izdod ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes (EPVP) ES ekonomikai. Tās ir pamatnostādnes attiecībā uz makroekonomikas un strukturālo politiku, kuru mērķis ir saskaņot ES valstu ekonomikas politiku nolūkā sasniegt kopīgos mērķus.

Kopā ar pamatnostādnēm ES valstu nodarbinātības politikai, kuras ik gadu tiek publicētas saskaņā ar atsevišķu pantu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 148. pantu), tās veido integrētas pamatnostādnes stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

2008. gada finanšu un ekonomikas krīze atklāja un saasināja būtiskos trūkumus ES ekonomikā, kā arī uzskatāmi parādīja ES valstu ekonomikas ciešo savstarpējo atkarību. Jaunāko — 2015. gada — pamatnostādņu mērķis ir:

Padome iesaka ES valstīm un attiecīgā gadījumā arī ES savā ekonomikas politikā ņemt vērā šādas pamatnostādnes.

AKTS

Padomes Ieteikums (ES) 2015/1184 (2015. gada 14. jūlijs) par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Eiropas Savienības ekonomikas politikai (OV L 192, 18.7.2015., 27.–31. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.02.2016