SIP noteikumos paredzētais elastīgums — saiknes stiprināšana starp investīcijām, strukturālajām reformām un fiskālo atbildību

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2015) 12 final) — Elastīguma vislabākā izmantošana saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Skaidrojumi par strukturālām reformām

Skaidrojumi par investīcijām

Komisija norāda:

Skaidrojumi par cikliskajiem apstākļiem

Lai labāk ņemtu vērā ekonomikas cikla svārstības, ES izmantos matricu, kurā noteikta atbilstoša fiskālā korekcija, kas tiek sagaidīta no valstīm, kurām piemēro SIP preventīvo daļu. Tas nozīmē, ka labākos apstākļos šīm valstīm būs jāīsteno lielāki fiskālie centieni.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. Elastīguma vislabākā izmantošana saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem (COM(2015) 12 final, 13.1.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.03.2017