Patērētāju strīdu alternatīva izšķiršana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2013/11/ES par tirgotāju un patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2013. gada 8. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2015. gada 9. jūlijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Tirgotājs: persona vai uzņēmums, kas pārdod kādu preci vai pakalpojumu.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju SAI) (OV L 165, 18.6.2013., 63.–79. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (“Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”) (OV L 364, 9.12.2004., 1.–11. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2006/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/22/EK (2009. gada 23. aprīlis) par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (OV L 110, 1.5.2009., 30.–36. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/52/EK (2008. gada 21. maijs) par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās (Mediācijas direktīva) (OV L 136, 24.5.2008., 3.–8. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.10.2016