ES Tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju, Peru un Ekvadoru

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2012/735/ES par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses

Tirdzniecības nolīgums starp ES un ES valstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses

Lēmums (ES) 2016/2369 par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp ES un ES valstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos

Pievienošanās protokols Tirdzniecības nolīgumam starp ES un ES valstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos

KĀDS IR ŠO LĒMUMU UN TIRDZNIECĪBAS NOLĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tirdzniecības nolīguma priekšrocības partneriem

Cilvēktiesības un ilgtspējīga attīstība

TN kā būtiski aspekti ir norādīta cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošana. TN ir arī iekļauti elementi ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, īstenojot starptautiskās konvencijas par darba tiesībām un vides aizsardzību. Šo saistību ievērošanas kontrolē tiek sistemātiski iesaistītas iedzīvotāju grupas.

TN īstenošana

KOPŠ KURA LAIKA ŠIE LĒMUMI IR PIEMĒROJAMI?

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Vērtību ķēde: uzņēmējdarbības kopums, kas rada vērtību uzņēmuma klientiem. Katrā šīs darbību ķēdes posmā produkts iegūst lielāku vērtību, pateicoties papildu ieguldījumam vai apstrādei.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 2012/735/ES (2012. gada 31. maijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 354, 21.12.2012., 1.–2. lpp.)

Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 354, 21.12.2012., 3.–2607. lpp.)

Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Peru provizoriski tiek piemērots Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 56, 28.2.2013., 1. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2016/2369 (2016. gada 11. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (OV L 356, 24.12.2016., 1.–2. lpp.)

Pievienošanās protokols Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos (OV L 356, 24.12.2016., 3.–1456. lpp.)

Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Ekvadoras Republiku provizoriski tiek piemērots Pievienošanās protokols Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (OV L 358, 29.12.2016., 1. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Trešais gada ziņojums par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu (COM(2017) 585 final, 10.10.2017.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Otrais gada ziņojums par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu (COM(2016) 58 final 10.2.2016.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Gada ziņojums par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu (COM(2014) 718 final, 4.12.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.10.2017(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).