Lauksaimniecība ES — noteikumi par finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu, kas ir viens no Eiropas Savienības (ES) kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pamataktiem, pieņem noteikumus par to līdzekļu finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, ko iegūst no diviem galvenajiem KLP fondiem.

Regula ir tikusi vairākkārt grozīta — pēdējoreiz ar Regulu (ES) 2017/2393.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Ar šo regulu paredz noteikumus attiecībā uz:

KLP finansējošie fondi

Pārvaldības struktūra

Finanšu pārvaldība

Ar šo regulu pieņem noteikumus par abu šo fondu finanšu pārvaldību, tai skaitā par šādiem aspektiem:

Grāmatojumu noskaidrošana

Kontrole

Sankcijas

Regulā ir noteikts, ka papildus maksājuma neveikšanai vai atsaukšanai ES valstu pienākums ir piemērot administratīvus sodus tādiem atbalsta saņēmējiem, kuri neatbilst atbalsta saņemšanas kritērijiem un neievēro to pienākumus vai saistības.

Savstarpējā atbilstība

Visiem tiešajiem maksājumiem, noteiktiem lauku attīstības veicināšanas maksājumiem un noteiktiem ar vīnogulāju audzēšanu saistītiem maksājumiem ir jāatbilst vairākām tiesību aktos noteiktām minimālajām prasībām kas attiecas uz šādiem aspektiem:

Saimniecību konsultatīvā sistēma

Lai atbalsta saņēmējus konsultētu par zemes apsaimniekošanu un saimniecību apsaimniekošanu, ES valstīm ir jāizveido saimniecību konsultatīvā sistēma.

Šādas sistēmas aptver vairākus aspektus, tai skaitā šādus:

Kopēji noteikumi

Ar šo regulu arī paredz kopējus noteikumus, kas attiecas uz tādiem jautājumiem kā:

Covid-19 pandēmija

Pēc Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma ar Regulu (ES) Nr. 2020/531 tiek atļauts ES valstīm izmaksāt lielāku avansa maksājumu saņēmējiem par 2020. gadu. Tam ir jākompensē iespējamā atbalsta maksājumu aizkave saistībā ar ārkārtas situācijas radītajām administratīvajām grūtībām, kas kavē pārbaužu veikšanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549.–607. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2020/760 (2019. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā (OV L 185, 12.6.2020., 1.–23. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/761 (2019. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 510/2014 piemērošanai attiecībā uz pārvaldības sistēmu tarifa kvotām ar licencēm (OV L 185, 12.6.2020., 24.–252. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/531 (2020. gada 16. aprīlis) par atkāpšanos attiecībā uz 2020. gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu apjomu un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem (OV L 119, 17.4.2020., 1.–2. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014 (2014. gada 6. augusts), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59.–124. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69.–124. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (OV L 181, 20.6.2014., 48.–73. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 906/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz valsts intervences izdevumiem (OV L 255, 28.8.2014., 1.–17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18.–58. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487.–548. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608.–670. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671.–854. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 906/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz valsts intervences izdevumiem (OV L 255, 28.8.2014., 1.–17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18.–58. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.08.2020