Lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1308/2013 — lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Turpmāk izklāstītas Tirgus kopīgās organizācijas (TKO) galvenās iezīmes.

Tirgus intervence

Regulā izklāstīti noteikumi attiecībā uz:

Ar šo regulu pārskata esošās valsts intervences un privātas uzglabāšanas atbalsta sistēmas, padarot tās reaģētspējīgākas un efektīvākas. Piemēram, tas tiek panākts, veicot tehniskos pielāgojumus attiecībā uz liellopu gaļu un piena produktiem, kā arī noteiktiem siera veidiem ar aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem vai aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Ārkārtas pasākumi

Piegādes kontroles pasākumi

Citi pasākumi

Ir palielinājies gada budžets programmām, kuru mērķis ir veicināt augļu un piena patēriņu skolās (no 90 līdz 150 miljoniem EUR).

Ražotāju un starpnozaru organizācijas

Ar šo regulu tiek veicināta ražotāju un starpnozaru organizāciju izveide, kuras palīdz stiprināt ražotāju pozīciju pārtikas apritē. Tā ir grozīta un papildināta ar:

Tirdzniecība ar ārpussavienības valstīm

Lai veiktu noteiktu produktu importu un eksportu, var būt nepieciešama licence.

Uz lauksaimniecības produktiem attiecas kopējā muitas tarifa ievedmuita, lai gan noteiktiem produktiem ir piemērojami īpaši noteikumi (piemēram, kaņepēm, apiņiem, vīnam un rafinēšanai paredzētam cukuram). Turklāt Eiropas Komisija var noteikt importa tarifa kvotas, t. i., īpašus apjoma ierobežojumus attiecībā uz precēm, kuras var importēt ar samazinātu ievedmuitu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Regula par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju ir daļa no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu pasākumu kopuma. Šis pasākumu kopums ietver arī regulas par šādiem jautājumiem:

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671.–854. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2393 (2017. gada 13. decembris), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, un (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (OV L 350, 29.12.2017., 15.–49. lpp.)

Tiesas spriedums (septītā palāta) 2017. gada 14. jūnijā. Verband Sozialer Wettbewerb eV pret TofuTown.com GmbH. Landgericht Trier lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu. “Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecības produktu tirgu kopīgā organizācija — Regula (ES) Nr. 1308/2013 — 78. pants un VII pielikuma III daļa — Lēmums 2010/791/ES — Definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi — “Piens” un “piena produkti” — Nosaukumi, kas tiek izmantoti tikai augu valsts produktu noieta veicināšanai un tirdzniecībai”. Lieta C-422/16

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/891 (2017. gada 13. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (OV L 138, 25.5.2017., 4.–56. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/892 (2017. gada 13. marts), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 138, 25.5.2017., 57.–91. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 346, 20.12.2013., 12.–19. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549.–607. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.09.2018