Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (2014.–2020. g.)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 508/2014 — Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) mērķis ir palīdzēt piekrastes teritoriju iedzīvotājiem un zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs strādājošajiem pielāgoties nesen reformētajai ES kopējai zivsaimniecības politikai (KZP) 2014.–2020. gadam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Budžets un prioritātes

EJZF, kura budžets 2014.–2020. gadam ir EUR 6,5 miljardi, mērķi ir:

Īstenošana

COVID-19 pandēmija — regulas grozīšana

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra. Ar COVID-19 uzliesmojumu saistītie pagaidu pasākumi tiek piemēroti ar atpakaļejošu spēku no 2020. gada 1. februāra un ir pieejami līdz 2020. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

EJZF ir finanšu instruments KZP īstenošanas atbalstam laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam. Tas ir viens no pieciem Eiropas struktūrfondiem un investīciju fondiem, kuri viens otru papildina un kuru mērķis ir sekmēt uz izaugsmi un darbavietām balstītas ekonomikas atveseļošanos Eiropā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1.–66. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 508/2014 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/852 (2015. gada 27. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 papildina attiecībā uz kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu neievērošanas un nopietnas neievērošanas gadījumiem, kas var novest pie Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda maksājumu termiņu pārtraukšanas un maksājumu apturēšanas (OV L 135, 2.6.2015., 13.–17. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1362/2014 (2014. gada 18. decembris), ar ko paredz noteikumus par vienkāršotu procedūru, kas izveidota noteiktu grozījumu apstiprināšanai darbības programmās, kuras finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, un ar ko nosaka struktūru un izklāstu gada ziņojumiem par minēto programmu īstenošanu (OV L 365, 19.12.2014., 124.–136. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1243/2014 (2014. gada 20. novembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus attiecībā uz informāciju, kuras nosūtīšana jāveic dalībvalstīm, kā arī par vajadzīgajiem datiem un sinerģiju starp potenciālajiem datu avotiem (OV L 334, 21.11.2014., 39.–51. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1242/2014 (2014. gada 20. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus par to, kā iesniegt attiecīgos summāros datus par darbībām (OV L 334, 21.11.2014., 11.–38. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1014/2014 (2014. gada 22. jūlijs), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 attiecībā uz tādu darbību kopīgās uzraudzības un novērtēšanas sistēmas saturu un uzbūvi, kas tiek finansētas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (OV L 283, 27.9.2014., 11.–19. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 763/2014 (2014. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi (OV L 209, 16.7.2014., 1.–4. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/372/ES (2014. gada 11. jūnijs), ar ko nosaka to kopējo Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm, kas pieejami dalītas pārvaldības ietvaros 2014.–2020. gada periodā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3781) (OV L 180, 20.6.2014., 18.–20. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.06.2020