Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja reglaments

Kopš 2004. gada Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja birojs ir izaudzis no mazas struktūras ar diviem darbiniekiem un sekretariātu par lielu struktūru ar vairāk nekā 50 darbiniekiem. Pēc 2010. gadā veiktās reorganizācijas 2012. gadā pieņemtais reglaments apliecina iestādes briedumu.

AKTS

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 17. decembra lēmums 2013/504/ES par reglamenta pieņemšanu.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) ir neatkarīga uzraudzības iestāde, kas nodrošina, ka Eiropas Savienības (ES) iestādes un struktūras aizsargā personas datus un privātumu. EDAU pilnvaras ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Tam ir trīs galvenie uzdevumi:

EDAU pieņēma reglamentu 2012. gadā. Tajā ir atkārtoti uzsvērti daudzi Regulā (EK) Nr. 45/2001 noteiktie principi, kā arī noteikti detalizēti noteikumi par iekšējo lēmumu pieņemšanas procesu, uzraudzītāju un valdes lomām, sekretariāta organizāciju un darbu, iekšējo administrāciju un iestādes atvērtību un pārredzamību.

Priekšvēsture

Kopš EDAU izveidošanas 2004. gadā ir notikušas lielas izmaiņas juridiskajā, ekonomiskajā un tehnoloģiskajā jomā. Lisabonas līgumā datu aizsardzība tika apstiprināta kā vispārējs ES tiesību aktu princips, un vairākos Eiropas Savienības Tiesas lēmumos ir uzsvērts privātuma un datu aizsardzības nozīmīgums kā ES lēmumu pieņemšanas neatņemama daļa.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2013/504/ES

18.12.2012.

-

OV L 273, 15.10.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OVL 8, 12.1.2001.).

Pēdējā atjaunināšana: 27.06.2014