52008PC0209(01)

Priekšlikums Padomes lēmums par protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai /* COM/2008/0209 galīgā redakcija */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 22.4.2008

COM(2008) 209 galīgā redakcija

2008/0080 (AVC)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

Nolīgums ir jāgroza, lai tam varētu pievienoties Bulgārija un Rumānija kā līgumslēdzējas puses.

Saskaņā ar pilnvarām, kas 2006. gada 5. maijā tika piešķirtas Komisijai, ar Šveices Konfederāciju notika sarunas par protokolu, lai pielāgotu nolīgumu. Sarunas tika pabeigtas 2008. gada 29. janvārī, un 2008. gada 29. februārī tika parafēts protokola projekts.

Protokola, ar ko groza nolīgumu, projektā ir paredzēti īpaši pārejas posmi tiem darba ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem dažās nozarēs, kuri ir Bulgārijas Republikas un Rumānijas pilsoņi. Šie pārejas posmi beigsies vēlākais 10 gadus pēc protokola spēkā stāšanās.

Ar protokola projektu turklāt ievieš pielāgojumus attiecībā uz nekustamā īpašuma iegādi, kā arī tehniskus pielāgojumus, īpaši saistībā ar II pielikumu (Sociālās nodrošināšanas programmu koordinēšana). Nolīguma Apvienotā komiteja pieņem vajadzīgos pielāgojumus III pielikumam par profesionālās kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu.

Juridiskais pamats ierosinātajiem Padomes lēmumiem ir tāds pats kā nolīgumam.

Saistībā ar to, ka dalībvalstis ratificē protokolu, saskaņā ar Pievienošanās akta 6. panta 2. punktu Komisijai ir jāiesniedz protokola projekts parakstīšanai un noslēgšanai Padomē.

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Pievienošanās līgumam pievienoto Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

tā kā:

(1) Saskaņā ar pilnvarām, kas 2006. gada 5. maijā tika piešķirtas Komisijai, ar Šveices Konfederāciju tika pabeigtas sarunas par protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai.

(2) Saskaņā ar Pievienošanās akta 6. panta 2. punktu Komisija ir iesniegusi Padomei protokola projektu.

(3) Ir vēlams parakstīt protokola projektu, kas tika parafēts 2008. gada 29. februārī,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots izraudzīties personu, kura ir tiesīga Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā parakstīt protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

2008/0080 (AVC)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu, saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu un 300. panta 3. punkta otro daļu,

ņemot vērā Pievienošanās līgumam pievienoto Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[2],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu[3],

tā kā:

(1) Saskaņā ar pilnvarām, kas 2006. gada 5. maijā tika piešķirtas Komisijai, ar Šveices Konfederāciju tika pabeigtas sarunas par protokolu nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai.

(2) Saskaņā ar Padomes 2008. gada … ... Lēmumu …./…./EK šis protokols ir parakstīts Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā …., paredzot to noslēgt vēlāk.

(3) Protokols ir jānoslēdz,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā apstiprina protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Kopienas un tās dalībvalstu vārdā sniedz paziņojumu par apstiprinājumu saskaņā ar protokola 6. pantā paredzētajiem noteikumiem.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Projekts

PROTOKOLS NOLīGUMAM STARP

EIROPAS KOPIENU UN TāS DALīBVALSTīM, NO VIENAS PUSES,

UN ŠVEICES KONFEDERāCIJU, NO OTRAS PUSES,

PAR PERSONU BRĪVU PĀRVIETOŠANOS ATTIECĪBĀ UZ

BULGāRIJAS REPUBLIKAS UN RUMāNIJAS PIEDALīšANOS Kā

LīGUMSLēDZēJāM PUSēM PēC TO PIEVIENOšANāS EIROPAS SAVIENīBAI

PROJEKTS PROTOKOLS NOLĪGUMAM STARP EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJU, NO OTRAS PUSES, PAR PERSONU BRĪVU PĀRVIETOŠANOS ATTIECĪBĀ UZ BULGĀRIJAS REPUBLIKAS UN RUMĀNIJAS PIEDALīšANOS Kā LīGUMSLēDZēJāM PUSēM PĒC TO PIEVIENOŠANĀS EIROPAS SAVIENĪBAI

EIROPAS KOPIENA,

ko pārstāv Eiropas Savienības Padome,

kā arī

BEļģIJAS KARALISTE, BULGāRIJAS REPUBLIKA, ČEHIJAS REPUBLIKA, DāNIJAS KARALISTE, VāCIJAS FEDERATīVā REPUBLIKA, IGAUNIJAS REPUBLIKA, GRIEķIJAS REPUBLIKA, SPāNIJAS KARALISTE, FRANCIJAS REPUBLIKA, ĪRIJA, ITāLIJAS REPUBLIKA, KIPRAS REPUBLIKA, LATVIJAS REPUBLIKA, LIETUVAS REPUBLIKA, LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE, UNGāRIJAS REPUBLIKA, MALTAS REPUBLIKA, NīDERLANDES KARALISTE, AUSTRIJAS REPUBLIKA, POLIJAS REPUBLIKA, PORTUGāLES REPUBLIKA, RUMāNIJA, SLOVēNIJAS REPUBLIKA, SLOVāKIJAS REPUBLIKA, SOMIJAS REPUBLIKA, ZVIEDRIJAS KARALISTE UN LIELBRITāNIJAS UN ZIEMEļīRIJAS APVIENOTā KARALISTE,

turpmāk tekstā „dalībvalstis”,

kuras arī pārstāv Eiropas Savienības Padome,

no vienas puses,

un

ŠVEICES KONFEDERāCIJA,

turpmāk tekstā „Šveice”,

no otras puses,

turpmāk tekstā „Līgumslēdzējas puses”,

ŅEMOT VĒRĀ 1999. gada 21. jūnija Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos (turpmāk „nolīgums”), kas stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā,

ŅEMOT VĒRĀ 1999. gada 21. jūnija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos, kurā Čehijas Republika, Igaunijas Republika, Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Polijas Republika, Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika piedalās kā līgumslēdzējas puses saskaņā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai 2004. gada 26. oktobra protokolu (turpmāk tekstā „Protokols”), kas stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī,

ŅEMOT VĒRĀ Bulgārijas Republikas un Rumānijas (turpmāk „jaunās dalībvalstis”) pievienošanos Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī,

TĀ KĀ jaunajām dalībvalstīm jākļūst par nolīguma Līgumslēdzējām pusēm,

IEVĒROJOT TO, ka Pievienošanās akts pilnvaro Eiropas Savienības Padomi Eiropas Savienības dalībvalstu vārdā slēgt jauno dalībvalstu pievienošanās protokolu šim nolīgumam,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

1. pants

1. Jaunās dalībvalstis ar šo kļūst par nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.

2. No protokola spēkā stāšanās brīža nolīguma noteikumi jaunajām dalībvalstīm būs tikpat saistoši kā pašreizējām nolīguma Līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šajā Protokolā.

2. pants

Nolīguma galvenajā daļā un tā I pielikumā tiek veikti šādi pielāgojumi:

a) nolīguma Līgumslēdzēju pušu sarakstu aizstāj ar turpmāko:

„EIROPAS KOPIENA,

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGāRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DāNIJAS KARALISTE,

VāCIJAS FEDERATīVā REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEķIJAS REPUBLIKA,

SPāNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITāLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTAS REPUBLIKA,

NīDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGāLES REPUBLIKA,

RUMāNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVāKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITāNIJAS UN ZIEMEļīRIJAS APVIENOTā KARALISTE,

NO VIENAS PUSES,

UN

ŠVEICES KONFEDERāCIJA,

NO OTRAS PUSES,”;

b) nolīguma 10. pantā atbilstošā 1.a, 2.a, 3.a, 4.b un 5.a punkta beigās attiecīgi iekļauj 1.b, 2.b, 3.b, 4.c un 5.b punktu:

„1.b Šveice līdz diviem gadiem kopš šā nolīguma protokola spēkā stāšanās var saglabāt kvantitatīvos ierobežojumus attiecībā uz darba ņēmēju, kuri strādā Šveicē, un pašnodarbināto personu, kas ir Bulgārijas Republikas un Rumānijas pilsoņi, pieeju divām šādām uzturēšanās kategorijām: uzturēšanās, kas pārsniedz četrus mēnešus, bet ir īsāka par vienu gadu, un uzturēšanās uz vienu gadu vai ilgāk. Nav kvantitatīvu ierobežojumu attiecībā uz uzturēšanos, kas īsāka par četriem mēnešiem.

Pirms iepriekš minētā pārejas laika beigām, balstoties uz Šveices ziņojumu, Apvienotā komiteja pārskatīs jauno dalībvalstu pilsoņiem piemēroto pārejas laika darbību. Līdz ar pārskata pabeigšanu un ne vēlāk kā līdz iepriekš minētā laikposma beigām Šveice paziņo Apvienotajai komitejai, vai tā turpinās piemērot kvantitatīvos ierobežojumus darba ņēmējiem, kas nodarbināti Šveicē. Šveice var turpināt piemērot minētos pasākumus līdz pieciem gadiem kopš iepriekš minētā protokola spēkā stāšanās. Šāda paziņojuma nesaņemšanas gadījumā pārejas laiks beidzas, beidzoties pirmajā daļā minētajam divu gadu laikposmam.

Šajā daļā minētā pārejas laika beigās visus kvantitatīvos ierobežojumus, kas piemērojami attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas pilsoņiem, atceļ. Šīs dalībvalstis ir tiesīgas ieviest tādus pašus kvantitatīvos ierobežojumus Šveices pilsoņiem minētajā laikposmā.”

„2.b Šveice un Bulgārijas Republika un Rumānija līdz diviem gadiem kopš šā nolīguma protokola spēkā stāšanās attiecībā pret kādas Līgumslēdzējas puses darba ņēmējiem, kuri strādā to teritorijā, var saglabāt kontroli attiecībā uz to darba ņēmēju prioritāti, kas iekļauti to pastāvīgajā darba tirgū, kā arī attiecībā uz algas un darba apstākļiem, kas piemērojami attiecīgās Līgumslēdzējas puses pilsoņiem. Tādu pašu kontroli var saglabāt attiecībā uz personām, kuras nodrošina pakalpojumus četrās nozarēs, kā minēts nolīguma 5. panta 1. punktā: dārzkopības pakalpojumi, būvniecība, iekļaujot saistītās nozares, apsardzes darbība, ēku tīrīšana un apkope (attiecīgi NACE [4] kodi 01.41; 45.1 līdz 4; 74.60; 74.70). Šveice 1.b, 2.b, 3.b un 4.c punktā paredzētajā pārejas laikā attiecībā uz pieeju tās darba tirgum dod priekšroku darba ņēmējiem, kuri ir jauno dalībvalstu pilsoņi, nevis darba ņēmējiem, kas ir tādu valstu pilsoņi, kuras nav ES un EBTA dalībvalstis. Dodot priekšroku darba ņēmējiem, kas iekļauti pastāvīgajā darba tirgū, kontrole netiks piemērota to pakalpojumu sniedzējiem, kuri liberalizēti ar īpašu vienošanos starp Līgumslēdzējām pusēm attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu (ietverot nolīgumu par dažiem valsts iepirkumu aspektiem, ciktāl tas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu). Tajā pašā laikposmā var saglabāt kvalifikācijas prasības attiecībā uz uzturēšanās atļaujām laikposmam, kas mazāks par četriem mēnešiem[5], un attiecībā uz personām, kuras nodrošina pakalpojumus četrās iepriekš minētajās nozarēs, kas minētas nolīguma 5. panta 1. punktā.

Divos gados kopš šā nolīguma protokola par Bulgārijas Republikas un Rumānijas piedalīšanos kā Līgumslēdzējām pusēm spēkā stāšanās Apvienotā komiteja pārskata pārejas pasākumu darbību, kas iekļauti šajā daļā, pamatojoties uz ziņojumu, kuru sagatavo katra no Līgumslēdzējām pusēm, kas tos īsteno. Līdz ar pārskata pabeigšanu un ne vēlāk kā divus gadus kopš iepriekš minētā protokola spēkā stāšanās Līgumslēdzēja puse, kas ir īstenojusi pārejas laika pasākumus, kuri ietverti šajā daļā, un kas ir informējusi Apvienoto komiteju par savu nodomu turpināt piemērot šādus pārejas pasākumus, var turpināt to darīt līdz pieciem gadiem kopš iepriekš minētā protokola spēkā stāšanās. Šāda paziņojuma nesaņemšanas gadījumā pārejas laiks beigsies, beidzoties pirmajā daļā minētajam divu gadu laikposmam.

Šajā daļā noteiktā pārejas laika beigās visi šajā punktā iepriekšminētie ierobežojumi tiek atcelti.”;

„3.b Stājoties spēkā šā nolīguma Protokolam par to, kā Bulgārijas Republika un Rumānija piedalās nolīgumā kā Līgumslēdzējas puses, un līdz tā laikposma beigām, kurš noteikts 1.b punktā, Šveice kopējās kvotas trešām valstīm ietvaros ik gadu ( pro rata temporis ) rezervēs darba ņēmējiem, kas strādā Šveicē, un pašnodarbinātām personām, kuras ir Bulgārijas Republikas un Rumānijas pilsoņi, jaunu uzturēšanās atļauju[6] minimālo skaitu saskaņā ar šādu plānu:

Līdz | Atļauju skaits laikposmā, kas ir gads vai pārsniedz vienu gadu | Atļauju skaits laikposmā, kas ir ilgāks par četriem mēnešiem un īsāks par vienu gadu |

Pirmajam gadam | 362 | 3620 |

Otrajam gadam | 523 | 4987 |

Trešajam gadam | 684 | 6355 |

Ceturtajam gadam | 885 | 7722 |

Piektajam gadam | 1046 | 9090” |

„4.c Tā laikposma beigās, kas minēts 1.b punktā un šajā punktā, un līdz desmit gadiem pēc šā nolīguma protokola par to, kā Bulgārijas Republika un Rumānija piedalās nolīgumā kā Līgumslēdzējas puses, spēkā stāšanās, attiecībā uz šo jauno dalībvalstu pilsoņiem piemēro šā nolīguma 10. panta 4. punktu.

Nozīmīgu darba tirgus traucējumu un traucējumu draudu gadījumā Šveicei un jebkurai no jaunajām dalībvalstīm, kura ir īstenojusi pārejas pasākumus, jāpaziņo par šiem apstākļiem Apvienotajai komitejai līdz 2.b punkta 2. apakšpunktā minētā piecu gadu pārejas laika beigām. Šajā gadījumā valsts, kas iesniegusi paziņojumu, var turpināt piemērot darba ņēmējiem, kuri strādā tās teritorijā, pasākumus, kas aprakstīti 1.b, 2.b, un 3.b punktā, līdz septiņiem gadiem pēc iepriekš minētā protokola spēkā stāšanās. Tādā gadījumā ikgadējais uzturēšanās atļauju skaits, kas minēts 1.b punktā, būs:

Līdz | Atļauju skaits laikposmā, kas ir gads vai pārsniedz vienu gadu | Atļauju skaits laikposmā, kas ir ilgāks par četriem mēnešiem un īsāks par vienu gadu |

Sestajam gadam | 1126 | 10 457 |

Septītajam gadam | 1207 | 11 664” |

„5.b Pārejas noteikumi 1.b, 2.b, 3.b un 4.c punktā, jo īpaši tie, kas minēti 2.b punktā attiecībā uz priekšrocībām darba ņēmējiem, kuri iekļauti pastāvīgajā darba tirgū, un kontroli pār algām un darba apstākļiem, netiek attiecināti uz darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kurām dienā, kad stājas spēkā šā nolīguma Protokols par to, kā Bulgārijas Republika un Rumānija piedalās nolīgumā kā Līgumslēdzējas puses, ir atļauts veikt saimniecisko darbību Līgumslēdzēju pušu teritorijās. Minētās personas jo īpaši var izmantot profesionālās un ģeogrāfiskās mobilitātes priekšrocības.

Uzturēšanās atļauju turētāji, kuru atļaujas ir derīgas uz īsāku laikposmu nekā viens gads, ir tiesīgi tās atjaunot; attiecībā pret šiem uzturēšanās atļaujas turētājiem kvantitātes kvotas limita pārsniegšana nevar tikt piemērota. Uzturēšanās atļauju turētājiem, kuru atļaujas ir derīgas vienu gadu vai ilgāk par vienu gadu, ir tiesības uzturēšanās atļaujas pagarināt automātiski. Tādējādi minētājām darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām būs priekšroka izmantot brīvas pārvietošanās tiesības, kas piešķirtas reģistrētām personām saskaņā ar šā nolīguma pamatnoteikumiem, jo īpaši ar tā 7. pantu, no iepriekš minētā Protokola tā spēkā stāšanās brīža.”;

c) nolīguma I pielikuma 27. panta 2. punkta atsauci uz 10. panta 2., 2.a, 4.a un 4.b punktu aizstāj ar atsauci uz 10. panta 2., 2.a, 2.b, 4.a, 4.b un 4.c punktu”.

3. pants

Atkāpjoties no nolīguma I pielikuma 25. panta, piemēro protokola 1. pielikumā minētos pārejas laikus.

4. pants

1. Nolīguma II pielikumu groza saskaņā ar šā Protokola 2. pielikumu.

2. Nolīguma III pielikumu pielāgo ar Apvienotās komitejas lēmumu, kura izveidota saskaņā ar nolīguma 14. pantu.

5. pants

1. Šā protokola 1. un 2. pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2. Šis protokols un 2004. gada protokols ir nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

6. pants

1. Šo protokolu ratificē vai apstiprina Eiropas Savienības Padome Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā un Šveice saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām.

2. Eiropas Savienības Padome un Šveice viena otru informē par šo procedūru pabeigšanu.

7. pants

Šis protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā paziņojuma par apstiprināšanu.

8. pants

Šis protokols paliek spēkā uz to pašu laiku un saskaņā ar to pašu kārtību kā nolīgums.

9. pants

1. Šis protokols, kā arī tam pievienotās deklarācijas, sastādīts divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā; visi minētie teksti ir vienlīdz autentiski.

2. Nolīguma, tostarp visu pielikumu, protokolu un nobeiguma akta bulgāru un rumāņu valodas versijas ir vienlīdz autentiskas. Apvienotā komiteja, kas izveidota ar nolīguma 14. pantu, apstiprina nolīguma autentiskos tekstus jaunajās valodās.

…, …. … divtūkstoš astotajā gadā.

Eiropas Savienības Padomes vārdā –

Šveices Konfederācijas vārdā -

1. PIELIKUMS

Pārejas pasākumi zemes iegādei un otrai dzīvesvietai

1. Bulgārijas Republika

Bulgārijas Republika uz pieciem gadiem no šā protokola spēkā stāšanās dienas var atstāt spēkā ierobežojumus, kuri protokola parakstīšanas laikā tās tiesību aktos noteikti attiecībā uz īpašumtiesībām uz zemi otriem mājokļiem un kuri attiecas uz Šveices pilsoņiem, kuri nav Bulgārijas Republikas iedzīvotāji, un uz juridiskām personām, kas ir izveidotas saskaņā ar Šveices tiesību aktiem.

Šveices pilsoņiem, kuri Bulgārijā uzturas likumīgi, nepiemēro ne šā punkta iepriekšējās daļas noteikumus, ne arī jebkādus noteikumus un procedūras, ko neattiecina uz Bulgārijas pilsoņiem.

Bulgārijas Republika uz septiņiem gadiem no šā protokola spēkā stāšanās dienas var atstāt spēkā ierobežojumus, kuri protokola parakstīšanas laikā tās tiesību aktos noteikti attiecībā uz lauksaimniecības zemes, mežu un mežsaimniecības zemes iegūšanu Šveices pilsoņiem un uz juridiskām personām, kas ir izveidotas saskaņā ar Šveices tiesību aktiem. Attiecībā uz lauksaimniecības zemes, mežu un mežsaimniecības zemes iegūšanu pret Šveices pilsoni nekādā ziņā nevar izturēties mazāk labvēlīgi nekā šā protokola parakstīšanas dienā vai ierobežojošākā veidā nekā attiecībā pret trešās valsts pilsoni.

Uz pašnodarbinātiem lauksaimniekiem, kuri ir Šveices pilsoņi un kuri vēlas sākt uzņēmējdarbību un dzīvot Bulgārijas Republikā, neattiecas iepriekšējās daļas noteikumi vai jebkādas citas procedūras, kuras atšķiras no tām, ko piemēro Bulgārijas Republikas pilsoņiem.

Šo pārejas posma pasākumu vispārēju pārskatīšanu veic trešajā gadā pēc šā protokola spēkā stāšanās dienas. Apvienotā komiteja var izlemt par pārejas laika, kurš norādīts pirmajā daļā, saīsināšanu vai izbeigšanu.

2. Rumānija

Rumānija uz pieciem gadiem no šā protokola spēkā stāšanās dienas var atstāt spēkā ierobežojumus, kuri protokola parakstīšanas laikā tās tiesību aktos noteikti attiecībā uz īpašumtiesībām uz zemi otriem mājokļiem un kuri attiecas uz Šveices pilsoņiem, kuri nav Rumānijas iedzīvotāji, un uz uzņēmumiem, kas ir izveidoti saskaņā ar Šveices tiesību aktiem, un kas nav nedz dibināti, nedz kuriem ir filiāles vai pārstāvniecības Rumānijas teritorijā.

Šveices pilsoņiem, kuri Rumānijā uzturas likumīgi, nepiemēro ne šā punkta iepriekšējās daļas noteikumus, ne arī jebkādus noteikumus un procedūras, ko neattiecina uz Rumānijas pilsoņiem.

Rumānija uz septiņiem gadiem no šā protokola spēkā stāšanās dienas var atstāt spēkā ierobežojumus, kuri protokola parakstīšanas laikā tās tiesību aktos noteikti attiecībā uz lauksaimniecības zemes, mežu un mežsaimniecības zemes iegādi Šveices pilsoņiem un uz uzņēmumiem, kas ir izveidoti saskaņā ar Šveices tiesību aktiem un kas nav ne dibināti, ne reģistrēti Rumānijā. Attiecībā uz lauksaimniecības zemes, mežu un mežsaimniecības zemes iegūšanu pret Šveices pilsoni nekādā ziņā nevar izturēties mazāk labvēlīgi nekā šā protokola parakstīšanas dienā vai ierobežojošākā veidā nekā attiecībā pret trešās valsts pilsoni.

Pašnodarbinātiem lauksaimniekiem, kas ir citas Šveices pilsoņi un kas vēlas veikt uzņēmējdarbību un dzīvot Rumānijā, nepiemēro šā punkta iepriekšējās daļas noteikumus vai jebkādas procedūras, ko neattiecina uz Rumānijas pilsoņiem.

Šo pārejas posma pasākumu vispārēju pārskatīšanu veic trešajā gadā pēc šā protokola spēkā stāšanās dienas. Apvienotā komiteja var izlemt par pārejas laika, kurš norādīts pirmajā daļā, saīsināšanu vai izbeigšanu.

2. PIELIKUMS

Nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos II pielikumu groza šādi.

1. Zem virsraksta „Lai īstenotu šo nolīgumu, regulu pielāgo šādi:” nolīguma II pielikuma A iedaļas 1. punktu groza šādi:

a) zem i) apakšpunkta attiecībā uz III pielikuma A daļu pēc pēdējā ieraksta „Slovākija – Šveice” pievieno turpmāko:

„Bulgārija - Šveice

Nav.

Rumānija - Šveice

Nav konvencijas.”

b) zem j) apakšpunkta attiecībā uz III pielikuma B daļu pēc pēdējā ieraksta „Slovākija – Šveice” pievieno turpmāko:

„Bulgārija - Šveice

Nav.

Rumānija - Šveice

Nav konvencijas.”

2. Zem virsraksta „A iedaļa: Tiesību akti, uz kuriem izdarīta atsauce 1. punktā. „Regula (EEK) Nr. 1408/71” pēc „304 R 631: Regula (EK) Nr. 631/2004 …” iekļauj šādu tekstu:

„Padomes 2006. gada 20. novembra Regulas (EK) Nr. 1791/2006, ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, 2. iedaļa (Personu pārvietošanās brīvība - sociālais nodrošinājums), ciktāl tās noteikumi attiecas uz Kopienas tiesību aktiem, kas minēti šā nolīguma II pielikumā.”

3. Zem virsraksta „A iedaļa: Tiesību akti, uz kuriem izdarīta atsauce” 2. punktā. „Regula (EEK) Nr. 574/72” pēc „304 R 631: Regula (EK) Nr. 631/2004 …” iekļauj šādu tekstu:

„Padomes 2006. gada 20. novembra Regulas (EK) Nr. 1791/2006, ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, 2. iedaļa (Personu pārvietošanās brīvība - sociālais nodrošinājums), ciktāl tās noteikumi attiecas uz Kopienas tiesību aktiem, kas minēti šā nolīguma II pielikumā.”

4. Zem virsraksta „B iedaļa: Tiesību akti, kurus Līgumslēdzējas puses ņems vērā” „4. punkta 18. daļā 383 D 0117: Lēmums Nr. 117…”, „4. punkta 27. daļā 388 D 64: Lēmums Nr. 136…”, „4. punkta 37. daļā 393 D 825: Lēmums Nr. 150 …” pēc „12003 TN 02/02 A: Akts, kas attiecas uz Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, … pievienošanās nosacījumiem” un „4. punkta 77. daļā: Lēmums Nr. 192 …” iekļauj šādu tekstu:

„Padomes 2006. gada 20. novembra Regulas (EK) Nr. 1791/2006, ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, 2. iedaļa (Personu pārvietošanās brīvība - sociālais nodrošinājums), ciktāl tās noteikumi attiecas uz Kopienas tiesību aktiem, kas minēti šā nolīguma II pielikumā.”

5. Darba ņēmējiem, kuri ir Bulgārijas Republikas un Rumānijas pilsoņi, pasākumus, kuri minēti protokola II pielikuma iedaļas „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā” 1. punktā, piemēro līdz septītā gada beigām no šā protokola spēkā stāšanās.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA

par nolīguma III pielikuma pielāgošanu

Līgumslēdzējas puses paziņo, ka nolūkā nodrošināt nolīguma netraucētu īstenošanu tā III pielikumu pielāgo pēc iespējas drīz, lai integrētu cita starpā Direktīvu 2005/36/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/100/EK, un jaunus Šveices ierakstus.

Šveices

deklarācija par autonomiem pasākumiem parakstīšanas dienā

Šveice jauno dalībvalstu pilsoņiem nodrošinās pagaidu pieeju tās darba tirgum saskaņā ar tās tiesību aktiem pirms pārejas pasākumu, kuri ietverti šajā protokolā, stāšanās spēkā. Šajā nolūkā Šveice par labu jauno dalībvalstu pilsoņiem piešķirs īpašas kvotas īstermiņa un ilgtermiņa darba atļaujām, kā tas noteikts nolīguma 10. panta 1. punktā, sākot ar šā protokola parakstīšanas datumu. Kvotas būs 282 ilgtermiņa atļaujas un 1006 īstermiņa atļaujas gadā. Bez tam 2011 īslaicīga darba ņēmēji gadā varēs uzturēties uz laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem.

[1] OV C.., .., . lpp.

[2] OV C.., .., . lpp.

[3] EP atzinums.

[4] NACE : Padomes 1990. gada 9. oktobra Regula (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.), Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada 29. septembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[5] Darba ņēmēji var iesniegt pieteikumus īstermiņa uzturēšanās atļaujām saskaņā ar kvotām, kuras minētas 3.a punktā uz laiku, kas ir pat īsāks par četriem mēnešiem.

[6] Šīs atļaujas tiks piešķirtas papildus nolīguma 10. pantā minētajām kvotām, kuras ir rezervētas darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas nolīguma parakstīšanas dienā (1999. gada 21. jūnijā) ir dalībvalstu pilsoņi un to dalībvalstu pilsoņi, kuras kļuva par šā nolīguma Līgumslēdzējām pusēm ar 2004. gada protokolu. Šīs atļaujas arī ir papildus tām atļaujām, kuras piešķir, balstoties uz pašreizējiem divpusējiem nolīgumiem par stažieru apmaiņu starp Šveici un jaunajām dalībvalstīm.