19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/5


TIESAS SPRIEDUMS

(2019. gada 14. maijs)

lietā E-4/18

EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi

(EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Regula (ES) Nr. 524/2013)

(2019/C 315/06)

Lietā E-4/18 EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi – LŪGUMS pasludināt, ka Islande nav pieņēmusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai Islandes iekšējā tiesību sistēmā iekļautu Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIX pielikuma 7.d, 7.f un 7.j punktā minēto aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT)), kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, kā noteikts EEZ līguma 7. pantā – Tiesa, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs Páll Hreinsson un tiesneši Per Christiansen (tiesnesis-referents) un Bernd Hammermann, 2019. gada 14. maijā pasludināja spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda.

Ar šo tiesa:

1)

pasludina, ka Islande, noteiktajā termiņā neiekļaujot tās iekšējā tiesību sistēmā Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIX pielikuma 7.d, 7.f un 7.j punktā minēto aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT)) kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, nav izpildījusi EEZ līguma 7. pantā noteiktās saistības;

2)

piespriež Islandei segt tiesāšanās izdevumus.