20.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 459/47


TIESAS SPRIEDUMS

(2018. gada 17. septembris)

lietā E-10/17

Nye Kystlink AS pret Color Group AS un Color Line AS

(EEZ līguma 53. pants – EEZ līguma 54. pants – Līdzvērtības princips – Efektivitātes princips – Valsts noteikumi par noilguma termiņu zaudējumu atlīdzināšanas prasībām)

(2018/C 459/16)

Lietā E-10/17 Nye Kystlink AS pret Color Group AS un Color Line ASBorgarting apelācijas tiesas (Borgarting lagmannsrett) LŪGUMS Tiesai saskaņā ar Nolīguma starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi 34. pantu sniegt līdzvērtības un efektivitātes principu interpretāciju saistībā ar valsts noteikumiem par noilgumu attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanas prasījumiem gadījumos, kad naudas sodi ir uzlikti saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 53. un 54. pantu, – Tiesa, kuras sastāvā ir Páll Hreinsson (priekšsēdētājs un tiesnesis-referents), Per Christiansen un Bernd Hammermann (tiesneši), 2018. gada 17. septembrī pasludināja spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda:

1.

Līdzvērtības princips prasa, lai valsts noteikums par noilgumu, kas nosaka atsevišķu viena gada noilguma termiņu zaudējumu atlīdzināšanas prasības celšanai saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, kas konstatēts ar galīgu notiesājošu spriedumu, ir attiecīgi jāpiemēro zaudējumu atlīdzināšanas prasībai par EEZ līguma 53. un 54. panta pārkāpumu, kurš konstatēts ar EBTA Uzraudzības iestādes galīgo lēmumu, ar ko uzliek naudas sodu, ciktāl šīm darbībām ir līdzīgs mērķis, rīcības iemesls un būtiskas iezīmes.

2.

Efektivitātes princips neierobežo EEZ dalībvalstu tiesības piemērot trīs gadu noilguma termiņu prasības celšanai par zaudējumu atlīdzību saistībā ar EEZ līguma 53. un 54. panta pārkāpumu, ja šis noilguma termiņš ir apvienots ar pienākumu cietušajai pusei veikt izmeklēšanu, kas varētu izraisīt noilguma termiņa izbeigšanos pirms EBTA Uzraudzības iestāde ir pieņēmusi lēmumu lietā par EEZ līguma 53. un 54. panta pārkāpumu, pamatojoties uz cietušās puses sūdzību, ja vien šāda noilguma termiņa piemērošana nepadara neiespējamu vai pārmērīgi neapgrūtina prasības celšanu par zaudējumu atlīdzību saistībā ar EEZ konkurences noteikumu pārkāpumu. Šajā novērtējumā ir jāņem vērā konkurences lietu īpašās iezīmes.