28.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 151/6


EBTA Uzraudzības iestādes paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 4. protokola II nodaļas 27. panta 4. punktu

(Lieta Nr. 76958 – Color Line / Sandefjord pašvaldība)

Color Line piedāvātās saistības

(2016/C 151/06)

1.   Ievads

Ja EBTA Uzraudzības iestāde (“Iestāde”) plāno pieņemt lēmumu, ar ko pieprasa pārkāpšanas izbeigšanu, un ja attiecīgās puses piedāvā uzņemties saistības, lai atbilstu prasībām, kuras tām paudusi Iestāde savā sākotnējā vērtējumā, Iestāde saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma (UTN) 4. protokola II nodaļas 9. pantu var ar lēmumu atzīt šo saistību saistošo spēku attiecībā uz uzņēmumiem. Šādu lēmumu var pieņemt uz noteiktu laika posmu, un tajā secina, ka Iestādes rīcībai vairs nav pamata. Atbilstīgi UTN 4. protokola II nodaļas 27. panta 4. punktam Iestāde publicē īsu lietas kopsavilkumu un saistību galveno saturu. Ieinteresētās personas var iesniegt savus apsvērumus termiņā, ko noteikusi Iestāde.

2.   Lietas kopsavilkums

2015. gada 5. martā Iestāde sāka oficiālu procedūru pret Color Line AS, Color Transport AS un Color Group AS (turpmāk “Color Line”) saistībā ar iespējamiem Eiropas Ekonomikas zona līguma 53. un/vai 54. panta pārkāpumiem, noslēdzot un/vai atbalstot ostu līgumus ar Sandefjord pašvaldību, piešķirot ilgtermiņa ekskluzīvu piekļuvi un/vai Color Line kuģošanas grafiku aizsardzību, kas potenciāli kaitē efektīvai konkurencei attiecībā uz pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem ar preču beznodokļu pārdošanu tuvos maršrutos starp Norvēģiju un Zviedriju.

2015. gada 24. augustāColor Line, Fjord Line AS (turpmāk “Fjord Line”) (1) un Sandefjord pašvaldība noslēdza vienošanos (turpmāk “vienošanās”) saskaņā ar Norvēģijas Strīdu izšķiršanas likuma 19. daļu. Civilā tiesvedība pēc Fjord Line iniciatīvas pret Color Line un Sandefjord pašvaldību, kura inter alia tika izskatīta Sandefjord rajona tiesā, Norveģijā, noslēdzās ar tiesas izlīgumu. Izlīgums nosaka Fjord Line, Color Line un Sandefjord pašvaldības tiesības un pienākumus, kas jo īpaši attiecas uz kuģošanas grafikiem no Sandefjord (Norvēģija) un Strømstad (Zviedrija) ostas, un piekļuvi konkrētai infrastruktūrai Sandefjord un Strømstad ostā.

2015. gada 24. augustā Iestādei tika nogādāta izlīguma kopija. Attiecīgi Iestādei bija iebildumi par izlīgumu attiecībā uz tiesībām, kas tika piešķirtas Color Line, kā arī Sandefjord pašvaldībai. Lai risinātu šos iebildumus, 2015. gada 7. septembrīColor Line noslēdza līgumu ar Sandefjord pašvaldību, kas pārskatīja atsevišķus pienākumus un tiesības, kuras bija saistītas ar kuģošanas grafiku piešķiršanu no Sandefjord ostas.

Pēc diskusijām par saistībām ar Color Line un Sandefjord pašvaldību 2015. gada 7. oktobrī Iestāde pieņēma provizorisku novērtējumu saskaņa ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 4. protokola II nodaļas 9. panta 1. punktu, kas attiecīgi bija adresēts Color Line uzņēmumam un Sandefjord pašvaldībai.

Savā sākotnējā Color Line novērtējumā Iestāde pauda uzskatu, ka Color Line ir iesaistījies turpmāk minētos uzņēmējdarbības prakses veidos, kuri var būt pretrunā ar EEZ līguma 53. un 54. pantu:

Ostas līgumi (pirms 2015. gada 24. augusta izlīguma un 2015. gada 7. septembra līguma noslēgšanas) starp Color Line un Sandefjord pašvaldību liedza Color Line konkurentiem perspektīvi ienākt Sandefjord-Strömstad prāmju kustības maršrutā. Izmantojot Sandefjord pašvaldības ilgtermiņa līgumu ar Color Line un ņemot vērā pārmērīgi ilgo laika posmu Color Line ekskluzīvai piekļuvei salīdzinājumā ar veiktajiem ieguldījumiem, Color Line joprojām paturēja sev pievilcīgākos kuģošanas grafikus un lielu daļu no Sandefjord ostas jaudas ļoti ilgā laika periodā.

Tādējādi, noslēdzot ilgtermiņa ostas līgumus ar Sandefjord pašvaldību, kā arī apstiprinot Color Line nozīmētās tiesības saskaņā ar ostas līgumiem, Color Line liedza perspektīvas ienākšanai un attiecīgā tirgus paplašināšanos tiem, kas sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Sandefjord – Strömstad maršrutā, reisu laikā veicot preču beznodokļu pārdošanu.

3.   Piedāvāto saistību galvenais saturs

Color Line nepiekrīt nedz tās uzņēmējdarbības prakses aprakstam, nedz arī juridiskai analīzei Iestādes sākotnējā novērtējumā. Tas tomēr piekrita uzņemties saistības atbilstīgi Uzraudzības un Tiesas nolīguma 4. protokola II nodaļas 9. panta 1. punktam, lai kliedētu Iestādes paustās bažas par konkurenci saistībā ar iepriekš minēto uzņēmējdarbības praksi.

Piedāvātas saistības ir (2015. gada 24. augusta) izlīgums un turpmākais (2015. gada 7. septembra) līgums starp Color Line un Sandefjord pašvaldību. Color Line un Sandefjord pašvaldības piedāvātās saistības ir vienas un tās pašas.

Saistību galvenie elementi ir šādi:

Sandefjord pašvaldība piešķir tiesības Fjord Line sniegt prāmju pārvadājumu pakalpojumus Sandefjord ostā līdz 2025. gada 31. decembrim. Color Line tiesības īstenot prāmju pakalpojumus Sandefjord ostā sākot no 2020. gada 1. janvāra ir atkarīgas no Color Line piešķirtajiem kuģošanas laikiem, kā aprakstīts turpmāk.

Minētais kuģošanas grafiks tiks piemērots kā daļa no izlīguma īstenošanas gan Color line, gan Fjord Line, no 2015. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim:

Prāmis

Atiešana

Pienākšana

Atiešana

Pienākšana

 

Sandefjord

Strömstad

Strömstad

Sandefjord

Color Line

07.00

9.30

10.00

12.30

Fjord Line

08.30

11.00

12.00

14.30

Color Line

10.00

12.30

13.40

16.10

Color Line

13.30

16.00

17.00

19.30

Fjord Line

15.20

17.50

18.30

21.00

Color Line

17.00

19.30

20.00

22.30

Minētais kuģošanas plāns aizstāja visus iepriekšējos lēmumus vai līgumus attiecībā uz kuģošanas grafikiem.

Color Line iepriekš piešķirto kuģošanas grafiku piemēro tikai līdz 2019. gada 31. decembrim. 2020. gada 1. janvārīColor Line ir jaatsakās no savām tiesībām saskaņā ar tiesas izlīgumu attiecībā uz tam piešķirtiem kuģošanas grafikiem iepriekšminētajā kuģošanas plānā (2).

Savukārt Fjord Line saskaņā ar šo plānu ir tiesības turpināt reisus līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz 2019. gada 31. decembra beigām Sandefjord pašvaldībai būtu jāpiešķir kuģošanas grafiki Color Line līdz 2019. gada beigām, laikaposmam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembra. Šo sadalījumu būtu jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas piemērojami attiecīgajā laikā. Kuģošanas grafiku sadalījums būtu jāsastāda, pamatojoties uz pašvaldības izvirzītiem kritērijiem, un jāpaziņo ne vēlāk kā 2016. gada 1. martā ar piemērošanas termiņu, kas beidzas 2016. gada 1. septembrī. Kritērijiem ir jāaizsargā fundamentāla konkurence, vienlīdzīga attieksme un nediskriminācijas prasības, kā arī tos ir jāpiemēro esošām un jaunām pusēm.

No 2026. gada 1. janvāra neviens kuģniecības uzņēmums nevar izmantot Sandefjord ostu prāmju pārvadājumu pakalpojumiem, ja Sandefjord pašvaldība vēlas izmantot ostu citiem nolūkiem. Ja prāmju pārvadājumu pakalpojumu darbība ostā tiks turpināta pēc 2025. gada 31. decembra, pašvaldībai būtu jānosaka kritēriji kuģniecības grafiku piešķiršanai līdz 2024. gada 31. decembrim.

Paziņojumā par kuģošanas grafiku piešķiršanas kritērijiem (2020.–2025. laika periodam), ko pašlaik izmanto Color Line  (3), pašvaldība norāda, ka kuģošanas kompānijai, kurai tiek piešķirts kuģošanas grafiks konkrētajam periodam un kas, pamatojoties uz šo piešķīrumu, sāk izmantot būtiski pārbūvētu un speciāli pielāgotu kuģi vai arī jaunu kuģi, būtu jāpiešķir priekšrocības tiesības paturēt šos kuģošanas grafikus tik ilgi, kamēr osta ir atvērta prāmju pārvadājumu pakalpojumiem, taču ne ilgāk kā līdz 2030. gada 31. decembrim.

Piedāvātās saistības pilnībā ir publicētas angļu valodā Iestādes tīmekļa vietnē:

www.eftasurv.int

4.   Aicinājums iesniegt piezīmes

Iestāde plāno pieņemt lēmumu saskaņā ar UTN 4. protokola II nodaļas 9. pantu, ar ko tā pasludina par saistošām iepriekš apkopotās un Iestādes tīmekļa vietnē publicētās Color Line saistības.

Saskaņā ar UTN 4. protokola II nodaļas 27. panta 4. punktu Iestāde aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus novērojumus par saistībām. Šiem apsvērumiem jānonāk Iestādē ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc šīs publikācijas datuma. Ieinteresētās trešās personas tiek aicinātas arī iesniegt savu piezīmju nekonfidenciālu versiju, kurā komercnoslēpumi un citas konfidenciālas vietas tekstā ir svītrotas un pēc vajadzības aizstātas ar nekonfidenciālu kopsavilkumu vai ar vārdiem “komercnoslēpumi” vai “konfidenciāli”.

Atbildes un piezīmes vēlams pamatot un minēt tajās attiecīgos faktus. Ja konstatējat problēmu saistībā ar kādu ierosināto saistību daļu, Iestāde lūdz ierosināt iespējamo risinājumu.

Apsvērumus Iestādei var nosūtīt ar atsauces numuru 76958 Color Line / Sandefjord Municipality pa e-pastu competition@eftasurv.int vai pa pastu uz šādu adresi:

EFTA Surveillance Authority

Competition and State Aid Directorate

Rue Belliard 35/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Fjord Line ir tirgus jaunpienācējs un sūdzības iesniedzējs šajā lietā.

(2)  Skatīt tiesas izlīguma 1. pielikumu, kur Color Line kuģošanas grafiki ir norādīti zilā un zaļā krāsā.

(3)  Tas attiecas uz kuģošanas grafikiem, kas tiek norādīti ar zilām un zaļām līnijām kuģošanas plānā tiesas izlīguma 1 pielikumā (Color Line šobrīd izmantotie kuģošanas grafiki).