27.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 88/17


TIESAS SPRIEDUMS

(2013. gada 6. decembris)

lietā E-18/13

EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi

(Līgumslēdzējas puses saistību neizpilde – Direktīva 2001/81/EK – Pasākumu neīstenošana)

2014/C 88/14

Lietā E-18/13 EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi attiecībā uz PRASĪBU paziņot, ka, noteiktajā termiņā nepieņemot pasākumus vai nepaziņojot EBTA Uzraudzības iestādei par visiem pasākumiem, kuri ir vajadzīgi, lai īstenotu aktu, kas minēts Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XX pielikuma 21.ar punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/81/EK par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām) un pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, Islande nav izpildījusi saistības saskaņā ar minēto aktu un EEZ līguma 7. pantu, Tiesa šādā sastāvā – priekšsēdētājs Carl Baudenbacher, tiesneši Per Christiansen (tiesnesis referents) un Páll Hreinsson – 2013. gada 6. decembrī pasludināja spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda.

Ar šo Tiesa:

1.

paziņo, ka Islande, noteiktajā termiņā nepieņemot visus pasākumus, kuri ir vajadzīgi, lai īstenotu aktu, kas minēts Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XX pielikuma 21.ar punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/81/EK par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām) un pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, nav izpildījusi saistības saskaņā ar minēto aktu un EEZ līguma 7. pantu;

2.

piespriež Islandei segt tiesāšanās izdevumus.