27.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/24


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS

Nr. 319/05/KOL

(2005. gada 14. decembris)

par grozījumiem Kolēģijas Lēmumā Nr. 195/04/KOL attiecībā uz EBTA valstu nolīguma par Uzraudzības iestādes un Tiesas dibināšanu 3. protokola II daļas 27. pantā norādītajiem īstenošanas noteikumiem

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas zonas līgumu (1) un jo īpaši tā 61.–63. pantu, kā arī šā līguma 26. protokolu,

ŅEMOT VĒRĀ EBTA valstu Nolīgumu par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanu (2), īpaši tā 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 24. pantu, kā arī šā līguma 3. protokola II daļas 27. pantu,

TĀ KĀ 2004. gada 14. jūlijā Uzraudzības iestāde pieņēma Lēmumu Nr. 195/04/KOL attiecībā uz EBTA valstu nolīguma par Uzraudzības iestādes un Tiesas dibināšanu 3. protokola II daļas 27. pantā norādītajiem īstenošanas noteikumiem,

TĀ KĀ EBTA Uzraudzības iestāde saskaņā ar Lēmuma Nr. 195/04/KOL 3. panta 1. punkta prasībām no 2006. gada 1. janvāra ieviesīs elektroniskā paziņojuma sistēmu,

TĀ KĀ EBTA valstis ir noteikušas vienu kontaktpunktu elektronisko paziņojumu un ar to saistītās korespondences iesniegšanai,

pēc tam, kad izskatīti Valsts atbalsta konsultatīvās komitejas 2005. gada 30. novembra vēstulē sniegtie ieteikumi saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanas nolīguma 3. protokola II daļas 27. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1a)

Lēmuma Nr. 195/04/KOL 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“Attiecīgās EBTA dalībvalsts pārstāvniecība Eiropas Savienībā vai jebkurš cits EBTA valsts noteikts kontaktpunkts nosūta paziņojumu Uzraudzības iestādei. Tas adresējams Uzraudzības iestādes Konkurences un valsts atbalsta direktorātam. Uzraudzības iestādes Konkurences un valsts atbalsta direktorāts var norādīt attiecīgos kontaktpunktus, kam jāsaņem paziņojumi”.

1b)

Lēmuma Nr. 195/04/KOL 3. panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“Uzraudzības iestāde pēc konsultēšanās ar EBTA valstīm publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ Pielikumā sīkāku informāciju par paziņojumu elektroniskās nosūtīšanas kārtību, ietverot adreses un nepieciešamos norādījumus par konfidenciālas informācijas aizsardzību.”

1c)

Lēmuma Nr. 195/04/KOL I pielikuma ceturtās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Attiecīgās EBTA dalībvalsts pārstāvniecība Eiropas Savienībā vai jebkurš cits EBTA valsts noteikts kontaktpunkts nosūta aizpildīto veidlapu Uzraudzības iestādei”.

1d)

Lēmuma Nr. 195/04/KOL pielikumos atsauce uz attiecīgās EBTA valsts pārstāvniecību Eiropas Savienībā vai EBTA valsts EEZ koordinācijas vienību uzskatāma par atsauci uz attiecīgās EBTA valsts pārstāvniecību Eiropas Savienībā vai jebkuru citu EBTA valsts norīkotu kontaktpunktu.

2)

Šis lēmums ir adresēts Islandes Republikai, Lihtenšteinas Firstistei un Norvēģijas Karalistei.

3)

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās dienas, kad lēmumu pieņem Uzraudzības iestāde.

4)

Šā lēmuma autentiskais teksts ir angļu valodā.

Briselē, 2005. gada 14. decembrī.

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

Priekšsēdētājs

Einar M. BULL

Kolēģijas loceklis

Kurt JÄGER


(1)  Turpmāk tekstā “EEZ līgums” .

(2)  Turpmāk tekstā “Uzraudzības un Tiesas izveidošanas nolīgums”.