23.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 444/16


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2023: EAC/A10/2022

Programma Erasmus+

(2022/C 444/07)

1.   Ievads un mērķi

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regulu (ES) 2021/817, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+: Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā (1) (turpmāk “Erasmus+ regula”), kā arī “Erasmus+” 2023. gada darba programmu (C(2022)6002). Programma Erasmus+ aptver periodu no 2021. līdz 2027. gadam. Programmas Erasmus+ vispārējie un konkrētie mērķi ir izklāstīti Erasmus+ regulas 3. pantā.

2.   Darbības

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz šādām programmas Erasmus+ darbībām:

1. pamatdarbība – mācību mobilitāte

Privātpersonu mobilitāte izglītības, apmācību un jaunatnes jomās

Jauniešu līdzdalības aktivitātes

DiscoverEU (iekļaušana)

Virtuālā apmaiņa augstākās izglītības un jaunatnes jomā

Personāla mobilitāte jaunatnes jomā

2. pamatdarbība – starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība

Partnerības, kas veicina sadarbību:

Sadarbības partnerības

Maza mēroga partnerības

Izcilības partnerības:

Profesionālās izcilības centri

Erasmus Mundus darbības

Inovācijas partnerības:

Apvienības inovācijai

Uz nākotni orientēti projekti

Spēju nostiprināšana augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā

Nekomerciāli Eiropas sporta pasākumi

3. pamatdarbība – atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai

“European Youth Together” (Apvienota Eiropas jaunatne)

Žana Monē vārdā nosauktās darbības:

Žana Monē vārdā nosauktās darbības augstākās izglītības jomā

Žana Monē vārdā nosauktās darbības citās izglītības un apmācības jomās

3.   Atbalsttiesīgums

Jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās var pieteikties Programmas Erasmus+ finansējumam. Turklāt jauniešu grupas, kuras iesaistījušās darbā ar jauniešiem, bet ne vienmēr kādas jaunatnes organizācijas ietvaros, var pieprasīt mobilitātes finansējumu jauniešu un jaunatnes darbinieku mācību nolūkos, kā arī jauniešu līdzdalības aktivitātēm un iekļaušanas iniciatīvai DiscoverEU.

Visās programmas Erasmus+ darbībās pilntiesīgi var piedalīties šādas valstis (2):

27 Eiropas Savienības dalībvalstis un aizjūras zemes un teritorijas;

programmas asociētās trešās valstis:

EBTA/EEZ valstis: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,

ES kandidātvalstis: Turcijas Republika, Ziemeļmaķedonijas Republika un Serbijas Republika (3).

Turklāt dažas programmas Erasmus+ darbības ir pieejamas arī organizācijām trešajās valstīs, kuras nav programmas asociētās valstis.

Sīkāku informāciju par dalības kārtību lūdzam skatīt programmas Erasmus+ 2023. gada vadlīnijās.

4.   Projektu budžets un ilgums

Kopējais budžets, kas atvēlēts šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, ir 3 393,17 miljoni eiro.

Izglītība un apmācība:

eiro

2 980,70 miljoni

Jaunatne:

eiro

321,12 miljoni

Sports:

eiro

65,13 miljoni

Žana Monē darbības:

eiro

26,22 miljoni

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus atvēlētais kopējais budžets un tā sadalījums ir norādīts 2022. gada 25. augustā pieņemtajā Erasmus+ gada darba programmā 2023, un to var mainīt, grozot Erasmus+ gada darba programmu. Potenciālie pretendenti ir aicināti regulāri iepazīties ar Erasmus+ gada darba programmu un tās grozījumiem, kas publicēti šeit:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

Piešķirtās dotācijas un projektu ilgums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids, atbilstīgo pretendentu veids un iesaistīto partneru skaits.

Saņēmēji var deklarēt izmaksas par darbu, kuru kādas darbības ietvaros veikuši brīvprātīgie, pamatojoties uz Komisijas Lēmumā (2019)2646 apstiprinātajām un definētajām vienības izmaksām. Plašāku inforomāciju par brīvprātīgo darba izmaksu atbilstību lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

5.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Visi turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi noteikti pēc Briseles laika.

1. pamatdarbība

Privātpersonu mobilitāte augstākās izglītības jomā

2023. gada 23. februāris, plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte PIA, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomās

2023. gada 23. februāris, plkst. 12.00

Personāla mobilitāte sporta jomā

2023. gada 23. februāris, plkst. 12.00

Starptautiskā mobilitāte, kurā iesaistītas programmas neasociētās trešās valstis

2023. gada 23. februāris, plkst. 12.00

Erasmus akreditācijas PIA, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomās

2023. gada 19. oktobris, plkst. 12.00

Erasmus akreditācijas jaunatnes jomā

2023. gada 19. oktobris, plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

2023. gada 23. februāris, plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

2023. gada 4. oktobris, plkst. 12.00

Iekļaušanas iniciatīva DiscoverEU

2023. gada 4. oktobris, plkst. 12.00

Virtuālā apmaiņa augstākās izglītības un jaunatnes jomā

2023. gada 26. aprīlis, plkst. 17.00


2. pamatdarbība

Sadarbības partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, izņemot Eiropas NVO iesniegtās partnerības

2023. gada 22. marts, plkst. 12.00

Eiropas NVO iesniegtas sadarbības partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās

2023. gada 22. marts, plkst. 17.00

Sadarbības partnerības sporta jomā

2023. gada 22. marts, plkst. 17.00

Sadarbības partnerības jaunatnes jomā, izņemot Eiropas NVO iesniegtās partnerības

2023. gada 4. oktobris, plkst. 12.00

Maza mēroga partnerības skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā

2023. gada 22. marts, plkst. 12.00

Maza mēroga partnerības skolu izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā

2023. gada 4. oktobris, plkst. 12.00

Maza mēroga partnerības sporta jomā

2023. gada 22. marts, plkst. 17.00

Profesionālās izcilības centri

2023. gada 8. jūnijs, plkst. 17.00

Erasmus Mundus darbība

2023. gada 16. februāris, plkst. 17.00

Apvienības inovācijai

2023. gada 3. maijs, plkst. 17.00

Uz nākotni orientēti projekti

2023. gada 15. marts, plkst. 17.00

Spēju stiprināšana augstākās izglītības jomā

2023. gada 16. februāris, plkst. 17.00

Spēju stiprināšana profesionālās izglītības un apmācības jomā

2023. gada 28. februāris, plkst. 17.00

Spēju stiprināšana jaunatnes jomā

2023. gada 8. marts, plkst. 17.00

Spēju stiprināšana sporta jomā

2023. gada 22. marts, plkst. 17.00

Nekomerciāli Eiropas sporta pasākumi

2023. gada 22. marts, plkst. 17.00


3. pamatdarbība

“European Youth Together” (Apvienota Eiropas jaunatne)

2023. gada 9. marts, plkst. 17.00


Žana Monē vārdā nosauktās darbības un sadarbības tīkli

2023. gada 14. februāris, plkst. 17.00

Plašāku informāciju par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

6.   Detalizēta informācija

Šī uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus detalizētus nosacījumus, ieskaitot prioritātes, lūdzam skatīt programmas Erasmus+ 2023. gada vadlīnijās, kas pieejamas šajā interneta adresē:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Programmas Erasmus+ vadlīnijas ir šī uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa, un tajās izklāstītie dalības un finansējuma nosacījumi pilnā mērā attiecas uz šo uzaicinājumu.


(1)  OV L 189, 28.5.2021., 1. lpp.

(2)  Žana Monē vārdā nosauktajās darbībās var piedalīties organizācijas no visas pasaules.

(3)  Ar nosacījumu, ka ir parakstīts divpusējs asociācijas nolīgums.