8.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 111/1


Paziņojums, ar ko groza paziņojumu par atklāto konkursu – EPSO/AST-SC/10/20 – Sekretāri (SC 1/SC 2)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 211 A, 2020. gada 25. jūnijs )

(2022/C 111 A/01)

5. lappusē 5. iedaļu “Vērtēšanas posms” lasīt šādi:

“5.    Vērtēšanas posms

Uz šā posma pārbaudījumiem uzaicināto kandidātu skaits ne vairāk kā divas reizes pārsniegs katrai pakāpei atlasāmo veiksmīgo kandidātu skaitu. Ja, balstoties uz elektroniskajā pieteikumā sniegto informāciju, atbildīsiet piemērotības prasībām un jūsu kopējais punktu skaits Microsoft Office Word prasmju testā būs viens no augstākajiem , jūs uzaicinās uz vērtēšanas posmu.

Šim konkursam nepieciešamās septiņas vispārīgās kompetences (katra novērtēta pēc 10 punktu skalas) un kompetences konkrētajā jomā tiks pārbaudītas vērtēšanas posmā, izmantojot divus pārbaudījumus , kas notiks 2. valodā un kas aprakstīti nākamajās tabulās.

Kompetence

Pārbaudījumi

1.

Analītiskās spējas un problēmu risināšana

Intervija par konkrēto jomu

2.

Saziņa

Intervija par konkrēto jomu

3.

Orientācija uz kvalitāti un rezultātu

Lomu spēle

4.

Spēja mācīties un pilnveidoties

Lomu spēle

5.

Māka noteikt prioritātes un organizēt

Lomu spēle

6.

Izturība

Intervija par konkrēto jomu

7.

Māka strādāt komandā

Lomu spēle

Nepieciešamais minimums: 35/70 kopā

Kompetence

Pārbaudījums

Nepieciešamais minimums

Kompetences konkrētajā jomā

Intervija par konkrēto jomu

35/70

Ja vien nav norādīts citādi, kandidātiem savā EPSO kontā vajadzēs augšupielādēt skenētas to dokumentu kopijas, kas apliecina pieteikuma veidlapā sniegto informāciju. Sīkāku informāciju un norādījumus sniegs EPSO.”