22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 444/7


Papildinājums paziņojumam par atklātajiem konkursiem

EPSO/AD/375/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir dāņu valoda (DA)

EPSO/AD/376/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir grieķu valoda (EL)

EPSO/AD/377/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir franču valoda (FR)

EPSO/AD/378/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir horvātu valoda (HR)

EPSO/AD/379/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir poļu valoda (PL)

(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 72 A, 2020. gada 5. marts)

(2020/C 444 A/06)

1.

Sakarā ar Covid-19 uzliesmojumu EPSO, sākot no 2020. gada 6. marta, bija jāpārtrauc un jāaptur ar notiekošajiem konkursiem saistītās darbības, lai nodrošinātu, ka visi piemērotie piesardzības pasākumi ir saskaņā ar ES iestāžu un valstu iestāžu sniegtajiem norādījumiem un ieteikumiem. Tas it īpaši ietekmēja to pārbaudījumu (testu) organizēšanu, kuru kārtošanai ir nepieciešama fiziska klātbūtne EPSO telpās vai kādā no EPSO akreditētajiem centriem. Sākotnēji EPSO plānoja atsākt testēšanu no 2020. gada septembra vidus. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo situāciju saistībā ar Covid-19, kurā valstu iestādes ir ieviesušas pasākumus, ar kuriem sabiedrības veselības apsvērumu dēļ aizliedz cilvēku plašu pulcēšanos un ierobežo ceļošanu, tuvākajā nākotnē nebūs iespējams organizēt pārbaudījumus, šajā nolūkā pieprasot fizisku klātbūtni EPSO telpās.

2.

Lai atklātos konkursus varētu pabeigt saprātīgā termiņā, EPSO noteiks katram konkursam piemērotāko testēšanas veidu un savlaicīgi informēs kandidātus. Tāpēc visu pārbaudījumu veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem konkursiem, tagad notiks vai nu attālināti, vai kādā no EPSO akreditētajiem pārbaudījumu centriem.

Attālinātā testēšana tiešsaistē ļaus kandidātiem kārtot pārbaudījumus mājās, birojā utt., šajā nolūkā nedodoties uz EPSO testēšanas centru. Turpmāk šāda pārbaudījumu kārtošana notiks tiešsaistes videokonferences veidā. Visas tehniskās detaļas tiks paziņotas laikus, tostarp norādījumi par to, kā pārbaudīt savienojumu pirms faktiskās testēšanas dienas. Kandidātiem savs EPSO konts jāpārbauda vismaz divas reizes nedēļā.

3.

Gadījumā, ja pārbaudījumi (testi) norisināsies EPSO akreditētajos centros, kandidāti varēs izvēlēties vienu no daudziem minētajiem pārbaudījumu centriem visā Eiropā un pasaulē. Tiks veikti visi sanitārie pasākumi, kas vajadzīgi, lai būtu iespējams kārtot testu minētajos pārbaudījumu centros.

4.

Uzaicinājumus uz pārbaudījumiem publicēs kandidātu EPSO kontos.

5.

Šiem konkursiem iepriekšējie pārbaudījumi: tulkošana tagad tiks organizēta vai un attālināti, vai kādā no EPSO akreditētajiem centriem.

6.

Šiem konkursiem uzdevumu grupā bija paredzēts veikt vērtēšanas posmā. Tā vietā visi kandidāt tiks uzaicināti uz interviju, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (SCBI) un kas tiks organizēta attālināti tiešsaistes videokonferences veidā. SCBI ilgs 30–40 minūtes. Šīs izmaiņas pārbaudījumos ir saistītas ar to, ka uzdevumu grupā nav iespējams veikt attālināti tā, lai tas norisinātos apmierinošā veidā. Ja rastos tehniskas problēmas, tiktu apdraudēta grupas dinamika un tas negatīvi ietekmētu kandidātus, kas šajā pārbaudījumā piedalās.

SCBI laikā tiks pārbaudītas tās pašas vispārīgās kompetences kā grupas uzdevumā, lūdzot kandidātiem pastāstīt, kā viņi reaģētu konkrētā situācijā. Tā būs individuāla tikšanās tiešsaistē ar apmācītu intervētāju, kurš sniedz papildu informāciju atbilstīgi daļēji strukturētam scenārijam.

Aptuveni divas līdz trīs nedēļas pirms SCBI testēšanas perioda sākuma kandidāti saņems rakstisku uzdevumu un informāciju par kontekstu, kas viņiem palīdzēs sagatavoties. Uzdevuma aprakstā kandidātus aicinās aizstāt kādu kolēģi un uzņemties atbildību par dažādiem uzdevumiem un situācijām, kas tiks apspriesti intervijā. Intervijā tiks iekļautas arī papildu situācijas, kas nav norādītas uzdevuma aprakstā. Kandidātiem intervijas laikā būs iespēja izmantot rakstiskā uzdevuma aprakstu un informāciju par kontekstu.

Kandidātus intervēs ES iestāžu darbinieks. Katra kandidāta uzstāšanos novēros un novērtēs divi atlases komisijas locekļi, viņi arī novērtēs pārbaudījumā iekļautās kompetences. Intervētājs netiks iesaistīts kandidāta novērtēšanā.