11.9.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 301/13


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2020/C 301/09)

Image 1

Jaunās 2 euro piemiņas monētas, kuru laidīs apgrozībā un emitēs Sanmarīno Republika, valsts puse

Apgrozībai paredzētās euro monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus (1), lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā. Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstis un valstis, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir pilnvarotas laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas 2 euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām 2 euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts: Sanmarīno Republika

Piemiņas monētas tematika: Giambattista Tiepolo nāves 250. gadadiena

Dizainparauga apraksts: Pa kreisi ir atveidots eņģeļa krūšutēls, fragments no Tiepolo darba “Agar ed Ismaele”, kas atrodas “Scuola Grande di San Rocco”, Venēcijā, un autores Claudia Momoni iniciāļi – “C.M.”. Augšpusē ir uzraksts “TIEPOLO” un burts “R”, kas apzīmē Romas monētu kaltuvi; pa labi – datumi 1770 un 2020 un uzraksts “SAN MARINO”.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga 12 zvaigznes.

Emisijas apjoms: 54 000 monētu

Emisijas datums: 2020. gada augusts–septembris


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).