5.11.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 373/12


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2020 – EAC/A02/2019

Programma Erasmus+

(2019/C 373/06)

1.   Ievads un mērķi

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ (1), kā arī 2019. un 2020. gada Erasmus+ darba programmas. Programma Erasmus+ attiecas uz laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas Erasmus+ vispārējie un konkrētie mērķi ir izklāstīti minētās regulas 4., 5., 11. un 16. pantā.

2.   Darbības

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz šādām programmas Erasmus+ darbībām:

 

1. pamatdarbība (KA1): personu mobilitāte mācību nolūkos

Privātpersonu mobilitāte izglītības un jaunatnes jomā

Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas

 

2. pamatdarbība (KA2): sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa

Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

Iniciatīva “Eiropas universitātes”

Zināšanu apvienības

Nozaru prasmju apvienības

Kapacitātes stiprināšana augstākās izglītības jomā

Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā

 

3. pamatdarbība (KA3): atbalsts politikas reformai

Iniciatīvas “Jaunatnes dialogs” projekti

 

Jean Monnet pasākumi

Jean Monnet katedras

Jean Monnet moduļi

Jean Monnet izcilības centri

Jean Monnet atbalsts apvienībām

Jean Monnet tīkli

Jean Monnet projekti

 

Sports

Sadarbības partnerības

Mazas sadarbības partnerības

Eiropas sporta bezpeļņas pasākumi

3.   Atbilstība

Programmas Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Turklāt jauniešu grupas, kuras aktīvi iesaistījušās darbā ar jauniešiem, taču ne vienmēr ar jaunatnes organizācijas starpniecību, var pieprasīt finansējumu jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātei mācību nolūkos, kā arī stratēģiskajām partnerībām jaunatnes jomā.

Visās programmas Erasmus+ darbībās var pilntiesīgi piedalīties šādas programmas valstis (2):

Eiropas Savienības dalībvalstis,

EBTA/EEZ valstis – Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,

ES kandidātvalstis – Turcija, Ziemeļmaķedonija un Serbija.

Turklāt dažas programmas Erasmus+ darbības ir pieejamas arī partnervalstu organizācijām.

Sīkāku informāciju par dalības kārtību lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

Pieteikumu iesniedzējiem no Apvienotās Karalistes: ievērojiet, ka atbilstības kritēriji jāizpilda visā dotāciju periodā. Ja dotāciju periodā Apvienotā Karaliste izstājas no ES, nenoslēdzot nolīgumu ar ES, kas konkrēti paredz, ka pieteikumu iesniedzēji no Apvienotās Karalistes joprojām var pretendēt uz dotācijām, jūs vairs nesaņemsit ES finansējumu (iespēju robežās tomēr turpinot dalību) vai jums saskaņā ar atbilstīgajiem dotāciju nolīguma izbeigšanas noteikumiem dalību projektā lūgs izbeigt.

4.   Projektu budžets un ilgums

Šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus īsteno šādi: ja budžeta iestāde ir pieņēmusi 2020. gada budžetu, ņem vērā 2020. gada budžeta projektā paredzēto asignējumu pieejamību, bet, ja budžets nav pieņemts, darbojas pagaidu divpadsmitdaļu sistēma.

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus ir iezīmēts 3 207,4 miljonu euro liels kopējais budžets.

Izglītība un apmācība:

EUR

2 943,3 miljoni (3)

Jaunatne:

EUR

191,9 miljoni

Jean Monnet:

EUR

14,6 miljoni

Sports:

EUR

57,6 miljoni

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus atvēlētais kopējais budžets un tā sadalījums ir indikatīvs, un to var mainīt, ja tiek izdarīts grozījums Erasmus+ gada darba programmās. Potenciālie pretendenti ir aicināti regulāri iepazīties ar Erasmus+ gada darba programmām un to grozījumiem, kas publicēti šeit:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

attiecībā uz budžetu, kas pieejams katrai darbībai, uz kuru attiecas šis uzaicinājums.

Piešķirto dotāciju apjoms un projektu ilgums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un iesaistīto partneru skaits.

5.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Visi turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi noteikti pēc Briseles laika.

1. pamatdarbība

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

2020. gada 5. februāris plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte augstākās izglītības jomā

2020. gada 5. februāris plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte PIA, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomās

2020. gada 5. februāris plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

2020. gada 30. aprīlis plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

2020. gada 1. oktobris plkst. 12.00

Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas

2020. gada 13. februāris plkst. 17.00


2. pamatdarbība

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2020. gada 5. februāris plkst. 12.00

Stratēģiskās partnerības izglītības un apmācības jomā

2020. gada 24. marts plkst. 12.00

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2020. gada 30. aprīlis plkst. 12.00

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2020. gada 1. oktobris plkst. 12.00

Iniciatīva “Eiropas universitātes”

2020. gada 26. februāris plkst. 17.00

Zināšanu apvienības

2020. gada 26. februāris plkst. 17.00

Nozaru prasmju apvienības

2020. gada 26. februāris plkst. 17.00

Kapacitātes stiprināšana augstākās izglītības jomā

2020. gada 5. februāris plkst. 17.00

Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā

2020. gada 5. februāris plkst. 17.00


3. pamatdarbība

Iniciatīvas “Jaunatnes dialogs” projekti

2020. gada 5. februāris plkst. 12.00

2020. gada 30. aprīlis plkst. 12.00

2020. gada 1. oktobris plkst. 12.00


Jean Monnet darbības

Katedras, moduļi, izcilības centri, atbalsts apvienībām, tīkli, projekti

2020. gada 20. februāris plkst. 17.00


Sporta darbības

Sadarbības partnerības

2020. gada 2. aprīlis plkst. 17.00

Mazas sadarbības partnerības

2020. gada 2. aprīlis plkst. 17.00

Eiropas sporta bezpeļņas pasākumi

2020. gada 2. aprīlis plkst. 17.00

Sīkus norādījumus par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

6.   Pilnīga informācija

Detalizētus šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus nosacījumus, tostarp prioritātes, var atrast programmas Erasmus+ vadlīnijās šajā interneta adresē:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_lv

Programmas Erasmus+ vadlīnijas ir šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa, un tajās izklāstītie dalības un finansējuma nosacījumi pilnā mērā attiecas uz šo uzaicinājumu.


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp.

(2)  Jean Monnet pasākumos var piedalīties organizācijas no visas pasaules.

(3)  Šī summa ietver līdzekļus augstākās izglītības starptautiskajai dimensijai (pavisam 395 miljoni EUR).