21.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 356/4


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2019/C 356/04)

Image 1

Valsts puse jaunajai divu euro piemiņas monētai, kuru paredzēts laist apgrozībā un kuru emitē Portugāle

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus (1), lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā. Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts: Portugāle

Piemiņas monētas tematika: pieci simti gadu kopš pirmā brauciena apkārt zemeslodei, kuru organizēja un vadīja portugāļu pētnieks un jūras braucējs Fernāns Magelāns.

Dizainparauga apraksts: Spānijas ekspedīcija uz Austrumindiju sākās 1519. gadā un beidzās 1522. gadā, un tā bija pirmā reize, kad kādam izdevās apkuģot apkārt zemeslodei.

Dizainparaugā attēlota Fernāna Magelāna ģīmetne. Labajā pusē puslokā ir uzraksts “CIRCUM NAVEGAÇÃO” (apbraukšana) un zem tā – uzraksts “1519 FERNÃO DE MAGALHÃES” (Fernāns Magelāns). Kreisajā pusē puslokā redzams emisijas gads “2019” un zem tā – emitentvalsts nosaukums “PORTUGAL”.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga 12 zvaigznes.

Emisijas lēstais apjoms:750 000

Emisijas datums: 2019. gada otrā puse


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).